2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Ekonomia

Institucione publike, organizma jo-fitimprurës dhe institucionet ndërkombëtare që janë Aksionare në SHA shqiptare - qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me institucionet publike, organizmat jo-fitimprurës (OJF) dhe institucionet ndërkombëtare financiare (IFN) të cilat janë aksionare në Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend. Hulumtimi

Masa e përfitimit nga leja e lindjes pas datës 1 janar 2015

Open Data Albania ka përllogaritur masën e përfitimit nga leje lindje sipas ligjit të ri Nr . 104, Datë 31.07.2014 i cili hyn në fuqi dhe ka efekte zbatimi pas datës 1 janar 2015. Sipas këtij ligji nuk janë ndryshuar kriteret e përf

Shoqëri Aksionere në vite. Fluksi i themelimeve apo shndërrimit në SHA 1993 - 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Numrin e Shoqëritë Aksionare aktive që janë themeluar ose janë shndërruar të tilla nga viti 1993 deri në qershor 2014. Treguesit bazohen në të dhëna të databazës së Qendrës Kombëta

Tregues mbi eksportin e naftës bruto sipas destinacionit 2005-2013

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të eksportit të naftës bruto në vitet 2005-2013. Duke filluar nga viti 2005 dhe deri në vitin 2013, sasia dhe vlera e eksporteve të naftës bruto kanë ardhur në rritje të vazhdueshme. Ky fakt vjen

Ndërtimi, nën sektorët sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionere që operojnë në Republikën e Shqipërisë në sektorin Ndërtim. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe jan

Shërbimet, nënsektorë sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere, qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionare SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë për sektorin Shërbime. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dh

Bujqësia sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere, qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionere SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë në sektorin Bujqësi. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe

Industria, nënsektorët sipas  numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionare, qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionare SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë për sektorin Industri. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe

Numri dhe Kapitali i Shoqërive Aksionare sipas Sektorëve, Qershor 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin dhe kapitalin e Shoqërive Aksionare SHA, që operojnë në vend sipas Sektorëve Ekonomik. Ne baze te ligjit “Për Shoqëritë Tregtare” (neni 105), shoqëritë aksionere, janë shoqëri tregtare kapi

Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri Sipas Shtetit të Origjinës 2013

Open Data Albania ka përditësuar Investimet e Huaja Direkte sipas shtetit te origjines me vitet 2010-2013. Investimet e huaja direkte janë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimit të ekonomisë. Ato përfshijn

Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri sipas sektorëve ekonomik 2007-2013

Open Data Albania ka përditësuar të dhëna lidhur me Investimet e Huaja Direkte IHD, sipas sektorëve të ekonomisë me vitet 2010-2013. Investimet e huaja direkte janë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimit

Tregues mbi importin e grurit sipas origjinës  2001-2013

Open Data Albania po hulumton mbi tregues të importit të grurit dhe përzierje grurë-thekër (meslin) në vitet 2001-2013. Ndër vite importi i grurit dhe përzierjes grurë-thekër ka pësuar ulje dhe ngritje të vazhdueshme, si në sasi ashtu

Tregues të eksportit të Bakrit Shqiptar sipas Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë 2001 - 2013

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin në eksport të bakrit dhe produkteve të tij. Produktet kryesore të bakrit që eksportohen janë kategorizuar në nëntëmbëdhjetë grupe sipas Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë (International Trad