2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Bujqesia

Importi i grurit sipas vendit të origjinës, 2001-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me importin e grurit dhe përzierjes grurë-thekër (meslin) për vitin 2014. Analiza është bazuar në të dhënat e Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë (ITC).Në vitin 2014, sipas të

Prodhimi i grurit në Republikën e Shqipërisë, 1998-2014

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e prodhimit të grurit në Republikën e Shqipërisë në vitet 1998-2014. Të dhënat e përdorura në analizë janë marrë nga Instituti i Statistikave. Për përgatitjen e këtyre statistikave, INSTAT

Kontribues në skemën e sigurimeve shoqërore në qytet dhe në fshat 2008-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore sipas çdo kategorie. Deri në vitin 2013, numri i kontribuesve të vetëpunësuar në bujqësi është llogaritur mbi bazën e

Bujqësia sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere, qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionere SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë në sektorin Bujqësi. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe

Numri dhe Kapitali i Shoqërive Aksionare sipas Sektorëve, Qershor 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin dhe kapitalin e Shoqërive Aksionare SHA, që operojnë në vend sipas Sektorëve Ekonomik. Ne baze te ligjit “Për Shoqëritë Tregtare” (neni 105), shoqëritë aksionere, janë shoqëri tregtare kapi

Drithëra dhe nën produkte bloje, prodhim import dhe konsum 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi prodhimin, importin dhe konsumin e drithërave në vend e më tej produkteve të blojës nga importi. Drithërat dhe produktet e blojës përbëjnë një nga tregjet më dinamike dhe domethënëse, pasi

Struktura e tokës sipas Qarqeve në Shqipëri (2011)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tokës sipas qarqeve bazuar  në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Në Shqipëri toka bujqësore zë 24.2% të sipërfaqes totale nd

Import -Eksporti i Drithrave 2010-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi importet dhe eksportet e drithrave në Shqipëri gjatë viteve 2010-2012. Raporti bazohet në të dhënat e INSTAT. Importet përfaqësojnë vlerën e gjithë mallrave/shërbimeve të blera/kryera nga j

Buxheti per funksionin e Bujqesise per vitin 2012

Shperdarja e Buxhetit per funksionin e Bujqesise per vitin 2012 grafikisht paraqitet: { "chartType":"ColumnChart", "chartName":"Chart 1", "dataSourceUrl":"https://docs.google.com/spreadsheet/tq?range=A5%3AB11&key=0Agylwmr5tEbVdHFLX0tPTDR

Buxheti i Shtetit sipas Institucioneve për vitin 2011

Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e aloku

Buxheti i Shtetit sipas funksioneve për vitin 2011

Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e aloku

Struktura e Tokës dhe Të Ardhurat nga Bujqësia Sipas Qarqeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e tokës dhe të ardhurat nga bujqësia dhe blegtoria në Shqipëri, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Bazuar në të dhënat e

Sektori i Agroindustrisë në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi sektorin e agroindustrisë gjatë viteve të fundit, bazuar në të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit, dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Agroindustria është industria që merret me prod