2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Varferia

Niveli i Pagës për Zyrtarë dhe Përfaqësues të Lartë Shtetërorë 2014

Open Data Albania po hulumton mbi pagat në institucionet e pavarura kushtetuese dhe në institucionet e tjera të pavarura të krijuara me ligj. Institucione kushtetuese dhe institucione të tjera të pavarura, të krijuara me ligj janë: Institu

Pagat Minimale në Shqipëri , Rajon dhe Europë

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e pagës minimale në vend, Ballkan dhe Europë. Paga minimale është paga më e ulët që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo punëdhënës, vendas ose i huaj. Paga minimale përcaktohet me Vendi

Të punësuar sipas kategorisë vlerë page mujore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e të punësuarve në vend sipas kategorisë së tyre të pagës. Hulumtimi synon të shprehë se sa është numri dhe pesha e të punësuarve sipas vlerës së pagës mujore që ata deklarohen. Të dhëna

Pensionet familjare në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve familjare për vitet 1998-2012. Pensione familjare janë pensionet që përfitojnë personat që humbasin bashkëshortët dhe kanë fëmijë në ngarkim, fëmi

Pensionet e invaliditetit në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të invaliditetit për vitet 1998-2012. Pensioni i invaliditetit në Republikën e Shqipёrisё ёshtё një e ardhur e pёrfitueshme n

Pensionet e pleqërisë në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të pleqërisë për vitet 1998-2012. Pensioni i pleqërisë në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që kanë plot

Ndihmë ekonomike për familje me grupe vulnerabël 2012

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e familjeve që u përkasin grupeve vulnerabël si: familje rome apo familje me kryefamiljarë një grua dhe që trajtohen me ndihmë ekonomike për pamjaftueshmëri fondesh. Familje të varfra apo familje

Kostoja e borxhit për frymë në vitet 2010-2013

“Kostoja e borxhit për frymë” llogaritet si raport i shpenzimeve të interesave totale, që paguhen nga Buxheti për borxhin e marrë dhe ende të pashlyer, me popullsinë gjatë një viti të caktuar. Ai është një indikator shumë i rën

Shuma e borxhit për frymë në vitet 2010-2013

Si një ndër indikatorët më të rëndësishëm, i cili ndihmon në gjykimin e aftësisë paguese së një shteti për të shlyer borxhin e tij, “shuma e borxhit për frymë” paraqet një interes të vecantë për t’u marrë në shqyrtim.

Punësimi sipas madhësisë së ndërmarrjeve.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me strukturën e punësimit sipas madhësisë së ndërmarrejve. Për vitin 2009 punësimi në ndërmarrjet me 1-4 të punësuar ka qënë në nivelin 39%. Ndërkohë që 45% e të punësuarve n

Punësimi kundrejt varfërisë

Niveli i punësimit në një shoqëri llogaritet si numri i të gjithë personave në moshë pune që janë të punësuar gjatë kohës së matjeve statistikore. Varfëria shprehet në mënyrë sasiore bazuar në treguesit e të ardhurave për fry

Importi sipas origjinës, Eksporti sipas destinacionit

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi bilancin tregtar të Shqipërisë gjatë vitit 2010. Raporti bazohet në të dhënat e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE) dhe INSTAT.Bilanci tregtar mat diferencën midis vle

Bilanci Tregtar gjatë 2010

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi bilancin tregtar të Shqipërisë gjatë vitit 2010. Raporti bazohet në të dhënat e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE) dhe INSTAT.Bilanci tregtar mat diferencën midis vle