2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Shendetesia

Dëmi Ekonomik në Fondin e Sigurimit të Detyruar të Kujdesit Shëndetësor sipas auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për 2016

Open Data Albania po publikon të dhëna në lidhje me dëmin ekonomi të përllogaritur nga auditimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit KLSH për institucioni Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor DFDLSH. Audit

Përballueshmëria e shpenzimeve për ndërhyrje kirurgjikale në Shqipëri dhe Rajon

Open Data Albania po hulumton lidhur me përqindjen e popullsisë në vend e cila është e rrezikuar nga pamundësia për të përballuar shpenzimet për ndërhyrje kirurgjikale të mundshme me të ardhurat personale kur ndërhyrja kirurgjikale t

Buxheti Faktik për Shërbimin Spitalor 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me buxhetin faktik të shpenzuar për shërbimin spitalor me vitet 2014-2015. Ky buxhet ka të bëjë me shpenzime për investime, paga, kosto medikamentesh, shërbime, mirëmbajtje, rimbursim il

Shpenzimet për Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim buxhetin e alokuar për Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2014 dhe realizimin faktik të tij. Në Buxhetin Fillestar 2014, fondet për Ministrinë e Shëndetësisë ishin 33.97 miliardë lekë apo 2.1

Prodhimi dhe konsumi i duhanit dhe cigares 2005-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhëna mbi prodhimin, importin dhe eksportin e duhanit gjatë dhjetë viteve të fundit. Të dhënat janë pjesë e statistikës zyrtare. Informacioni mbi prodhimin vendas është statistikë e agreguar nga p

Financimi i shëndetësisë për frymë nga Buxheti i Shtetit në vitet 2010-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim shumën e shpenzuar nga Buxheti i Shtetit për shëndetësinë në raport me popullsinë në vitet 2010-2015. Financimi total për shëndetësinë nga Buxheti Shtetit përbëhet nga buxheti i alokuar për M

Masa e përfitimit nga leja e lindjes pas datës 1 janar 2015

Open Data Albania ka përllogaritur masën e përfitimit nga leje lindje sipas ligjit të ri Nr . 104, Datë 31.07.2014 i cili hyn në fuqi dhe ka efekte zbatimi pas datës 1 janar 2015. Sipas këtij ligji nuk janë ndryshuar kriteret e përf

Tregues mbi kriteret dhe masën e përfitimit të Lejelindje. Shqipëri, Kosovë dhe vende të Europës korrik 2014

Open Data Albania po hulumton përfitimet që vijnë nga leja e lindjes në Republikën e Shqipërisë, Kosovë dhe vende të Europës. Në vendin tonë përfitimi për barrëlindje i jepet një gruaje të siguruar, lidhur me barrën dhe lindjen e

Financimi i shëndetësisë për frymë në Shqipëri në vitet 2004-2014 dhe krahasimi i tij me vendet e rajonit

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim se sa është shpenzuar nga Buxheti i Shtetit për shëndetësinë për cdo banor të vendit tonë në vitet 2004-2014. Indikatori është llogaritur si raport i financimit të shëndetësisë me popullsin

Norma e Sigurimeve Shëndetsore dhe Siguimeve Shoqërore në RSh dhe Rajon

Open Data Albania po hulumton mbi normën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në vendin tonë dhe vendet e rajonit. Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë pagesa të detyrueshme, për të gjithë pers

Buxheti Faktik për Shërbimin Spitalor  2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me buxhetin faktik të shpenzuar për shërbimin spitalor në harkun kohor 2012-2013. Ky buxhet ka të bëjë me shpenzime për investime, paga, kosto medikamentesh, shërbime, mirëmbajtje, rimbursim ilaçesh,

Vdekshmëria sipas llojit të traumës shkaktare

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna që kanë të bëjnë me numrin e individëve të cilët kanë humbur jetën prej traumave të ndryshme. Analiza bazohet në të dhënat e Bankës Botërore dhe Organizatës Botërore të Shëndetësis

Vdekshmëria sipas sëmundjeve kancerogjene

Open Data Albania po hulumton mbi vdekshmërinë nga sëmundje kancerogjene në vendin tonë dhe në vende të rajonit. Vdekshmëria nga sëmundje kancerogjene është numri i personave që humbasin jetën nga kanceri në një vend të caktuar gja