2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Punesimi

Të punësuar në sektorin publik, buxhetuar për vitin 2018

Open Data Albania po përditëson të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitin 2018. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të ligjit për buxhetin e shtetit 2018. Insitucionet Buxhetore jan

Deputetët, të ardhura të deklaruara sipas burimit të krijimit Viti 2016 Renditje

Open Data Albania ka renditur Deputetët e Kuvendit sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2016. Deputetët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Deputetët duhet të dorëzoj

Të punësuar në sektorin buxhetor 2016

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitin 2016. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të ligjit për buxhetin e shtetit 2016. Insitucionet Buxhetore jan

Subjekteve punëdhënëse sipas formës ligjore, shpërndarjes në qarqe dhe numrit të të punësuarve 2010-2014

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e subjekteve edhe kategorizimin e tyre sipas formës ligjore, shpërndarjes në qarqe dhe grupimit sipas numrit të të punësuarve. Me Subjekt Punëdhënës do të kuptojmë çdo subjekt që ushtron një v

Raporti gjinor në pronësinë apo administrimin e Njesive Ekonomike 2005-2014

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me raporte gjinore në administrimin apo pasjen në pronësi, të njesive ekonomike aktive në vitet 2013-2014. Në këtë rast bëhet fjalë për çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekonomi

Struktura e kontribuesve sipas sektorëve dhe karakterit të punësimit,  2008-2014

Open Data Albania po hulumton mbi strukturën e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore për vitet 2008-2014. Për kryerjen e analizës jemi bazuar në të dhënat statistikore për vitin 2014 të publikuara nga Instituti i Sigurimeve Sho

Kontribues në skemën e sigurimeve shoqërore në qytet dhe në fshat 2008-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore sipas çdo kategorie. Deri në vitin 2013, numri i kontribuesve të vetëpunësuar në bujqësi është llogaritur mbi bazën e

Shtetas të huaj të punësuar në Republikën e Shqipërisë 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me shtetas të huaj të pajisur me leje qëndrimi e që jetojnë e punojnë në Republikën e Shqipërisë për periudhën 2011-2014. Në vitin 2014 në vendin tonë raportohet se janë pajisur me leje punësim

Paga mesatare mujore në sektorin shtetëror dhe privat, Shqipëria dhe vendet e rajonit

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e pagës mesatare mujore në sektorin shtetëror dhe atë privat. Paga mesatare mujore është paga bruto që merr një i punësuar në sektorin shtetëror/privat për punën që ka kryer. Kjo pagë përb

Të punësuar në sektorin buxhetor 2015

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitin 2015. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të ligjit për buxhetin e shtetit 2015. Institucionet Buxhetore ja

Shtetas të huaj të punësuar në Republikën e Shqipërisë 2011-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me shtetas të huaj që janë të pajisur me leje qëndrimi e që jetojnë e punojnë në Republikën e Shqipërisë për periudhën 2011-2013. Në vitin 2013 në vendin tonë raportohet se janë paj

Tregues mbi kriteret dhe masën e përfitimit të Lejelindje. Shqipëri, Kosovë dhe vende të Europës korrik 2014

Open Data Albania po hulumton përfitimet që vijnë nga leja e lindjes në Republikën e Shqipërisë, Kosovë dhe vende të Europës. Në vendin tonë përfitimi për barrëlindje i jepet një gruaje të siguruar, lidhur me barrën dhe lindjen e

Të punësuar në sektorin buxhetor 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitin 2014. Të dhënat janë marrë nga tabelat me parashikime buxhetore të Ministrisë së Financave. Institucionet Buxhetore janë ministritë, drejto