2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Buxheti i Shtetit sipas funksioneve për vitin 2011

9 vite me pare
share()?>
Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e alokuara për secilin nga funksionet kryesore, cilido qytetar mund të krijojë një ide se ku shpenzohen paratë e vjelura nga tatimet dhe taksat.

Nisur nga rëndësia që ka transparenca e financave publike, Open Data Albania ka krijuar një “Hartë Parash” për Buxhetin e Shtetit të vitit 2011, duke u munduar të lehtësojë kuptimin e tij.


Burimi:Ministria e Financave
Komentet dhe analiza:ODA

Grafikisht, shperndarja e Buxhetit te Shtetit sipas funksioneve ne perqindje paraqitet:
Burimi:Ministria e Financave
Komentet dhe analiza:ODA

Bazuar në të dhënat e Buxhetit të Konsoliduar të Shtetit, ODA ka realizuar një përpunim të tyre, duke i ndarë shpenzimet në disa funksione kryesore, si: Mbrojtja Sociale dhe Sigurimet Shoqërore, Arsimi, Shëndetësia, etj.

Siç mund të shikohet edhe nga “Harta”, në vitin 2011, funksioni i “Mbrojtjes Sociale dhe Sigurimeve Shoqërore” vazhdon të thithë pjesën më të madhe të parave të shqiptarëve. 105.7 miliardë lekë ka qenë shuma e akorduar për të, e thënë ndryshe, 25.84% të gjithë Buxhetit. Krahasuar me vitin 2010, ky funksion ka pësuar një rritje prej 7%.

Në vend të dytë pas saj, por me një diferencë të theksuar, është funksioni i “Transportit” me 48.8 miliardë lekë ose 11.85% të Buxhetit. Krahasuar me një viti më parë, ky funksion ka pasur një rritje fare të lehtë, me rreth 500 milionë lekë, ndërsa krahasuar me 2009-n, ka pësuar një rënie me 36% të fondeve, nga 75.6 miliardë lekë në 48.8 miliardë.

Grafikisht, shpërndarja e shpenzimeve të Buxhetit të Shtetit në Transport paraqitet:
Burimi:Ministria e Financave
Komentet dhe analiza:ODA
 
Funksioni i tretë, i cili financohet më shumë nga Buxheti i Shtetit, është “Kosto e Borxhit”. Shumat e interesave të paguara për borxhin e brendshëm apo të jashtëm të marrë nga Shteti Shqiptar, për vitin 2011 janë parashikuar plot 47.8 miliardë lekë. Kjo do të thotë se shqiptarët po paguajnë më shumë për interesa se sa për investime në rrugë, apo sistemin arsimor, shëndetësor e kështu me rradhë. Ky zë thith 11.7% të Shpenzimeve Totale dhe ka ardhur në rritje të vazhdueshme prej vitit 2007 me të paktën 5 milirdë lekë cdo vit.

“Arsimi” dhe “Shëndetësia” vazhdojnë të qëndrojnë në një konstante përkatësisht me rreth 10% dhe 8-9% të Buxhetit, ndërkohë që “Mbrojtja” është në nivelin 5.2%, duke thelluar akoma më tej diferencën me “Rendin dhe Sigurinë”. Kjo do të thotë më shumë para për sigurinë kombëtare e ushtrinë se sa për rregullin e brendshëm e policinë.

Grafikisht, shpërndarja e shpenzimeve të Buxhetit të Shtetit në Arsim paraqitet:
Burimi:Ministria e Financave
Komentet dhe analiza:ODA

Pavarësisht se në mënyrë të vazhdueshme, Bujqësia është shpallur si një ndër përparësitë kryesore  të zhvillimit të vendit, buxheti i saj nuk e kalon 2% të Buxhetit të Shtetit. Akoma më keq pozicionohet “Kultura”, e cila përfshin brenda saj edhe Turizmin. Vetëm 3.4 miliardë lekë apo 0.83% e Buxhetit për t’u kujdesur për Trashëgiminë Kulturore, muzetë, kalatë që po rrënohen apo Parqet Arkeologjike të Shqipërisë. Brenda po kësaj shume përfshihet edhe buxheti për zhvillimin e turizmit, i cili është në nivelin 0.06% të Buxhetit Total.

Shperndarja e Buxhetit te Shtetit per vitin 2011 sipas funksioneve dhe zerave perkates paraqitet:

Burimi:Ministria e Financave
Komentet dhe analiza:ODADataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
Kontribues: M.Sc. Blerta Zilja
lajm