2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Mbajtesit e borxhit tё brendshem 2012

8 vite me pare
share()?>
Stoku i borxhit të brendshëm publik ndahet mes Bankës sё Shqipërisë, Raiffeisen, Bankave tё tjera, Institucioneve Jobanka dhe Individëve. Open Data Albania ka përditësuar tё dhënat lidhur me mbajtësit e borxhit të brendshëm edhe me të dhënat e vitit 2012. Edhe gjatë 2012-ёs shihet një tendencë pozitive e rritjes sё numrit tё pjesёmarrёsve në tregun primar të letrave me vlerë të Qeverisë. Më konkretisht vihet re një tendencë në rritje e peshës së institucioneve Jobanka dhe veçanërisht Individëve.

Tabela dhe grafiku mё poshtë paraqesin vlerën në milion lek të mbajtësve të borxhit të brendshëm për periudhën 2008-2012:


Burimi: Ministria e Financave
Komente dhe Analiza: ODA

Ashtu si dhe në vitet e mëparshme Sektori Bankar zë peshën kryesore me 79.43% duke lёnё pas Individët me 14.48% dhe Sektorin Jobankar me 6.09%. Kjo mund të shihet mjaft qartë dhe në tabelën e mëposhtme ku paraqitet pesha e secilit sektor si mbajtës të borxhit të brendshëm:


Burimi: Ministria e Financave
Komente dhe Analiza: ODA


ODA kёtё pёrditёsim e ka fokusuar mё shumё nё paraqitjen e vitit 2012. Ndaj dhe me poshtё kemi paraqitur njё raport tё mbajtёsve tё borxhit tё brendshëm pёr vitin 2012 tё ndarë sipas tre mujorëve. Luhatjet në përqindje gjatë këtij viti nuk janë të mëdha nga tre mujori në tre mujor. Banka e Shqipërisë ka një luhatje në intervalin 11.47% - 14.03%, Banka Raiffeisen nga 27.25% nё 31.19%, Bankat e tjera 37.02% - 38.89%, Sektori Jobankar 4.07% - 7.93% dhe Individёt nga 13.3% nё 17.05%. Pra luhatjet ne secilin sektor nuk i kalojnё 4%.

Nё tabelën më poshtë paraqitet pikërisht ky ndryshim ne raportin e mbajtësve të borxhit të brendshëm sipas tre mujorëve për vitin 2012:


Burimi: Ministria e Financave
Komente dhe Analiza: ODA


Në një mёnyrё mё tё lehtё pёr t’u perceptuar virtualisht pesha e secilit prej zërave të mbajtësve të borxhit të brendshëm për vitin 2012 do të ishte si më poshtë:


Burimi: Ministria e Financave
Komente dhe Analiza: ODA
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Griselda Rruci
    lajm