2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Buxheti i Shtetit sipas Institucioneve për vitin 2011

9 vite me pare
share()?>
Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e alokuara për secilin nga institucionet kryesore, cilido qytetar mund të krijojë një ide se ku shpenzohen paratë e vjelura nga tatimet dhe taksat.
Përvec ndarjes dhe klasifikimit të shpenzimeve të Buxhetit të Shtetit sipas funksioneve, Open Data Albania ka realizuar edhe “Hartën e Parave” sipas institucionve buxhetore qëndrore, të cilat menaxhojnë pjesën më të madhe të fondeve.


Grafikisht, shpërndarja në përqindje e Buxhetit të Shtetit 2011 sipas institucioneve paraqitet:
Burimi:Ministria e Financave
Komentet dhe analiza:ODA


Për vitin 2011, Ministria e Punëve, Cështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta vazhdon të ketë portofolin më të madh krahasuar me ministritë e tjera. Ajo administron rreth 19.2% të gjithë buxhetit që përdoret nga Qeveria Qëndrore. Pas saj vjen Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit me një diferencë fare të vogël, 0.7%. Këto dy ministri kanë shkëmbyer vendet me njëra-tjetrën në mënyrë të vazhdueshme. Në vitin 2006, MPCSSH ishte ministria me buxhetin më të lartë, por duke filluar që nga ky vit, ajo u zëvendësua nga MPPTT-ja. Vit pas viti, fondi i akorduar për MPPTT-në erdhi në rritje, për të arritur kulmin në 2009-n, me 75 miliardë lekë. 2010-a ishte vit që shënoi sërish kthesë. Fondet për MPPTT-në ranë në mënyrë të ndjeshme, me rreth 36% dhe MPCSSH ishte sërish ministria me portofolin më të lartë.
Në vend të tretë është Ministria e Arsimit dhe Shkencës, me 40.4 miliardë lekë dhe pas saj Ministria e Shëndetësisë me 29.6 miliardë. 

Renditja e institucioneve sipas vlerave përkatëse të Buxhetit të akorduar për to për vitin 2011 është e dukshme në paraqitjen vizuale më poshtë:

Burimi:Ministria e Financave
Komentet dhe analiza:ODA


Më poshtë paraqiten të përmbledhur, në trajtë tabelare Shpenzimet e Buxhetit të Shtetit për institucionet buxhetore qëndrore për vitin 2011:Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
Kontribues: M.Sc. Blerta Zilja
lajm