2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Sistemi Bankar në Kosovë

8 vite me pare
share()?>

Sistemi bankar kosovar është një sistem relativisht i ri, por që pas vitit 1999, ka shfaqur një zhvillim të shpejtë. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi sistemin bankar në Kosovë, bazuar në të dhënat e Bankës Qëndrore të Republikës së Kosovës.Aktualisht sistemi bankar përbëhet nga 8 banka:Burimi: Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës
Komentet dhe analiza: ODA


I gjithë sistemi bankar kosovar është i privatizuar, dhe pjesa më e madhe e kapitalit zotërohet nga entitete të huaja (6 nga 8 banka). Numri i bankave të huaja është rritur veçanërisht në 2008, kur u shtuan edhe 2 banka të reja. Gjithashtu bankat me kapital të huaj kanë edhe pjesën më të madhe të aktiveve të sistemit (rreth 90%), ndërkohë që bankat me kapital vendas zënë vetëm 10% të totalit të aktiveve.

Vlera totale e aktiveve të sektorit bankar në Kosovë në fund të vitit 2009 vlerësohet në rreth 2.2 miliardë Eur, duke paraqitur një rritje vjetore prej 21.9% (krahasuar me një vit më parë). Bazuar në këto të dhëna vlerësohet se aktivet e sistemit bankar janë rreth 56.5% të Produktit të Brendshëm Bruto.


Aktivet e sistemit bankar gjatë viteve kanë ndryshuar sipas tabelës:


*Te dhenat jane deri ne qershor 2010
Burimi: Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës
Komentet dhe analiza: ODA


Pjesën më të madhe të aktiveve të sistemit bankar e përbëjnë kreditë (58.5%).


Ndërkohë në krahun e pasivit, depozitat kanë peshën më të madhe (rreth 79%), ndërkohë që kapitali aksioner zë rreth 9.3% të totalit. Krahasuar me vitin 2009, vlera totale e depozitave është rritur me rreth 21% nga viti paraardhës.


Konkretisht vlera e depozitave në sistemin bankar në Kosovë paraqitet sipas tabelës:


*Te dhenat jane deri ne qershor 2010
Burimi: Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës
Komentet dhe analiza: ODA


Depozitat kanë ardhur vazhdimisht në rritje, madje edhe në vitet e krizës botërore të viteve 2008-2009.


Grafikisht vlera e aktiveve dhe depozitave gjatë viteve të fundit paraqitet sipas grafikut:


 

*Te dhenat jane deri ne qershor 2010
Burimi: Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës
Komentet dhe analiza: ODA


Një ndër problemet potenciale të sistemit bankar në Kosovë është përqëndrimi i aktivitetit në dy banka: Procredit Bank dhe Raiffeisen Bank Kosovo, të cilat sëbashku kanë rreth 65% të aktiveve totale, gjë që ndikon negativisht në konkurrencën e sistemit bankar.
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: RE
    lajm