2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Buxheti i Shtetit 2018, Shpenzime sipas Funksioneve

3 vite me pare
share()?>
Open Data Albania po hulumton se si do të shpërndahet burimet sipas sektorëve duke analizuar Buxhetin e vitit 2018 sipas funksioneve. Burim për këtë hulumtim është ligji Nr. 109/2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018”, i miratuar në datë 30 nëntor 2017. Sipas tij shpenzimet për vitin 2018 parashikohen të jenë (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë) 497 miliardë lekë.  

Metodologjia e përdorur në klasifikimin e propozuar, është në përputhje me ligjin nr. 9936, dt. 26. 06. 2008, Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, neni 11 Klasifikime Buxhetore, në të cilin parashikohet klasifikimi ekonomik i transaksioneve sipas natyrës së tyre dhe me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IPSAS 1, artikull 46; 112; 116). 

Referuar tabelës së publikuar nga ministria e Financave dhe Ekonomisë mbi shpenzimet sipas funksioneve të qeverisë, ato ndahen në 11 të tilla: Shërbimet e përgjithshme publike; Mbrojtja; Rendi dhe Siguria Publike; Çështjet Ekonomike; Mbrojtja e Mjedisit; Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit; Shëndetësia; Argëtimi Kultura dhe Feja; Arsimi; Mbrojtja Sociale; si dhe shpenzimet e Borxhit; Pushtetit Vendor; Fond Kontigjencë. 

Buxheti i Shtetit 2018, Shpenzime sipas Funksioneve

Të dhënat e marra nga tabela e publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
Përpunimi dhe komentet: ODA 


Të dhënat e marra nga tabela e publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
Përpunimi dhe komentet: ODA Të dhënat e marra nga tabela e publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
Përpunimi dhe komentet: ODA 

Mbrojtja Sociale është funksioni që mban peshën më të madhe në Buxhetin 2018, me rreth 30 për qind të totalit të shpenzimeve të parashikuara për vitin. Shpenzimet për këtë funksion referuar të njëjtës tabelë janë 148.6 miliardë lekë. Sipas klasifikimit sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, funksioni i Mbrojtjes Sociale përbëhet nga dy kategori nënfunksionesh: Sigurimi Shoqëror dhe Përkujdes Social; dhe Të Ardhura nga Fondi Special për Sigurime Shoqërore (përcaktimi më i saktë do të ishte: Të ardhura për Sigurime Shoqërore nga Fondi Special). 

Funksioni i dytë me peshën më të madhe ndaj totalit (20.1 për qind e totalit) janë shpenzimet për Borxhin, shpenzimet për Pushtetin Vendor, për fondin kontigjencë dhe fondin rezervë. Referuar klasifikimit sipas standardit ndërkombëtar, nënfunksionet janë: Kosto Borxhi (të cilat në 2018 parashikohen në rritje); Shpenzimet e Pushtetit Vendor; Fond Rezervë dhe Kontigjencë; Huadhënie për Energjinë; Të tjera). Ky zë në buxhetin sipas funksionit 2018 parashikohet 99.6 miliardë lekë.

Funksioni i Shëndetësisë është i treti për sa i përket peshës ndaj totalit të shpenzimeve në buxhetin e 2018-s. Në total shpenzimet për shëndetësinë do të jenë në 2018-n 48.64 miliardë lekë, rreth dhjetë për qind e totalit të buxhetit të këtij viti. Nënfunksionet e këtij zëri janë: Shërbimi spitalor; Shëndeti publik; Shërbimi përgjithshëm mjekësor; Të ardhura nga fondi special për sigurime shëndetësore. 

Për Çështjet Ekonomike (nëntë për qind e totalit të shpenzimeve 2018) janë parashikuar 45.7 miliardë lekë. Këtu bëjnë pjesë nënfunksionet: Çështjet e përgjithshme të punësimit; Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia; Energjia; Transporti; Të tjera; Komunikacioni; Industri të tjera; Shfrytëzim minerar, industria përpunuese dhe ndërtim; Zhvillimi ekonomik.

Për Arsimin janë parashikuar rreth 41 miliardë lekë, apo rreth tetë për qind e totalit. Sipas standardit ndërkombëtar nënfunksionet kryesore janë: Arsimi parashkollor dhe fillor; Arsimi i mesëm; Arsimi i lartë; shkencor dhe Të Tjera.

Shërbimet e Përgjithshme Publike janë parashikuar me 36.4 miliardë lekë, apo rreth 7 për qind e totalit të shpenzimeve. Nënfunksionet e këtij zëri janë: Shërbimi i administratës publike; Organet legjislative dhe ekzekutive, çështjet fiskale dhe financiare, punët e jashtme; dhe Të tjera. 

Funksioni  Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit kanë një peshë prej gjashtë për qind ndaj totalit të shpenzimeve dhe parashikohet se do të jenë 31.4 miliardë lekë. nënfunksionet janë: Strehimi dhe urbanistika; Sigurimi i ujit.

Rendi dhe Siguria Publike kanë një peshë prej 5.8 përqind dhe parashikohet se do të jenë 28.8 miliardë lekë. nënfunksionet janë: Policia; Gjykatat dhe Pushteti Gjyqësor; Burgjet; Shërbimi kundër zjarrit, emergjencat dhe Të tjera. 

Shpenzimet për funksionin e Mbrojtjes kanë një peshë ndaj totalit prej dy për qind apo rreth 11.6 miliardë lekë. në këtë përfshihet vetëm funksioni i mbrojtjes ushtarake.

Argëtimi, Kultura dhe Çështjet Fetare kanë një peshë më të vogël se një për qind në totalin e shpenzimeve në Buxhetin sipas funksioneve. Ky zë i funksionit ndahet në këto nënfunksione: Sporti; Publikime dhe transmetime; Feja dhe shërbimet e tjera komunitare; Shërbimet kulturore. Në 2018-n parashikohen 3.4 miliardë lekë për këtë funksion.

Mbrojtja e mjedisit zë një peshe prej 0.2 për qind në totalit e shpenzimeve në Buxhetin sipas funksioneve, apo 1.2 miliardë lekë. nënfunksionet e kësaj kategorie janë: Menaxhimi Ujërave; Mbrojtje e Mjedisit; Menaxhimi i Mbetjeve.

Po të krahasojmë dy Planet Buxhetore, konkretisht ai i vitit 2017 dhe viti aktual 2018, shohim se janë disa funksione që kanë më pakë vlera të parashikuara në vitin pasardhës. Tkurrjen më të madhe në 2018 do ta ketë funksioni Çështjet Ekonomike me 12 miliardë lekë. Ky funksion ka një gamë të gjerë nënfunksionesh si: Çështjet e përgjithshme të punësimit; Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia; Energjia; Transporti; Të tjera; Komunikacioni; Industri të tjera; Shfrytëzim minerar/industria përpunuese dhe ndërtim; Zhvillimi ekonomik.

Buxheti i Shtetit ndryshime në vlerë 2017 me 2018, Shpenzime sipas Funksioneve (në 000 lekë)

Të dhënat e marra nga tabela e publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
Përpunimi dhe komentet: ODA 


Të dhënat e marra nga tabela e publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
Përpunimi dhe komentet: ODA 

Krahasuar me një vit ushtrimor më parë, katër funksione do të njohin tkurrje të shpenzimeve.

Tkurrjen më të madhe në 2018 do ta ketë funksioni Çështjet Ekonomike me 12 miliardë lekë. Ky funksion ka një gamë të gjerë nënfunksionesh si: Çështjet e përgjithshme të punësimit; Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia; Energjia; Transporti; Të tjera; Komunikacioni; Industri të tjera; Shfrytëzim minerar, industria përpunuese dhe ndërtim; Zhvillimi ekonomik.

Në 2017-n shpenzimet për këtë funksion llogariteshin 57.8 miliardë lekë. për vitin aktual janë parashikuar 45.7 miliardë lekë.

Funksioni i dytë sipas tkurrjes është Rendi dhe Siguria Publike. Rreth 2.8 miliardë lekë më pak se në 2017-n do të shkojnë për nënfunksione si Policia; Gjykatat dhe pushteti gjyqësor; Burgjet; Shërbimi kundër zjarrit, emergjencat dhe Të tjera. Gjithsesi nuk ka pësuar ulje buxheti vjetor për institucione si Policia, Burgjet, Buxheti për Gjykatat dhe Emergjencat.

Funksioni i tretë me tkurrje në shpenzime në krahasim me një vit më parë janë shpenzimet e pakualifikuara, ku përfshihen nënfunksione si: Kosto Borxhi (të cilat në 2018 parashikohen në rritje); Shpenzimet e Pushtetit Vendor; Fond Rezervë dhe Kontigjencë; Huadhënie për Energjinë; Të tjera). Shpenzimet e paklasifikuara parashikohen rreth 2.67 miliardë lekë më pak se një vit më parë.

Funksioni i katërt ku do të shkojnë më pak burime se viti që lamë pas është Mbrojtja e Mjedisit. Parashikohet të shpenzohen rreth 2.2 miliardë lekë më pak se një vit më parë. 

Tabela e Buxhetit sipas Funksioneve, ne vlere për periudhën 2009-2018(në 000 lekë)

Të dhënat e marra nga tabela e publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
Përpunimi dhe komentet: ODA 

Në tërësi vit pas viti duket se funksioni Mbrojtja Sociale është funksioni që zë edhe peshën më të madhe kundrejt totalit ky zë në dhjetë vitet e fundit ka derivuar nga njëzet e katër deri tridhjetë përqind e buxhetit. Në tre vitet e fundit ky zë ka çdo vit tridhjetëpërqind të totalit të shpenzimeve të parashikuara.

Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Ledina LOGA
    lajm