2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Treguesi i PBB për Frymë për Shqipërinë 2000-2009

9 vite me pare
share()?>

Edhe pse Shqipëria ka patur një performancë të mirë ekonomike gjatë viteve të fundit, varfëria vazhdon të mbetet e lartë. Një nga treguesit për pasurinë e individëve të një vendi është Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) për frymë, i cili matet si raporti i PBB-së me numrin e popullsisë totale të atij vendi.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim bazuar në të dhënat e PBB për frymë të siguruara nga Banka Botërore.

Për t’i bërë të krahasueshme të dhënat me vendet e tjera, PBB për frymë është konvertuar në USD. Ekzistojnë dy metodologji për matjen e treguesit të PBB për frymë në monedhë të huaj: metoda me kursin korrent (aktual) dhe metoda me kursin fiks të një viti të caktuar (në rastin e të dhënave të siguruara nga Banka Botërore, viti i përdorur është viti 2000 dhe kursi i këmbimit LEK/USD është vleresuar 102.12).

PBB për frymë në dollarë amerikan (USD) gjatë dhjetëvjeçarit të fundit ka ndryshuar sipas grafikut:


Burimi: Banka Botërore
Analiza dhe komentet: ODA


Në vitin 2009, PBB për frymë me kursin korrent është 3,808 USD, ndërkohë që e matur me kursin fiks të vitit 2000, është 1,863 USD. Duhet patur parasysh se arsyeja e ndryshimit midis dy treguesve të PBB për frymë është kursi i këmbimit: monedha vendase (LEK) është vlerësuar vazhdimisht ndaj USD-së, me përjashtim të vitit 2009, ku është zhvlerësuar.

Rritja më e madhe e PBB për frymë në USD e matur me kursin korrent është në vitin 2004 (31.55%), ndërkohë që rritja më e ulët është në vitin 2009 (-7.7%).

Për të eleminuar efektin e kursit të këmbimit, është llogaritur edhe rritja e PBB për frymë me kursin fiks. Në këtë rast, viti me rritjen më të madhe të PBB për frymë rezulton viti 2008 (7.13%), dhe ai me rritjen më të ulët, viti 2009 (2.11%). Mesatarisht pasuria e një shqiptari është rritur me rreth 5% gjatë dhjetëvjeçarit të fundit.

Grafikisht rritja e PBB për frymë paraqitet:

 
Burimi: Banka Botërore
Analiza dhe komentet: ODADataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kliko ketu p&er te lexuar artikuj te tjere te ngjashem me kete artikull
    Kontribues: R
    lajm