2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Subjekte të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës BQK 2014

6 vite me pare
share()?>
Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me subjekte financiare të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës në vitin 2014. Subjektet financiare që licencohen nga kjo bankë janë Bankat Komerciale, Fondet Pensionale, Kompanitë e Sigurimeve, Institucionet Mikrofinanciare, si dhe Ndihmësit Financiarë, në të cilët përfshihen Institucionet Financiare Jo banka, Zyrat për transferimin e parave, Ndërmjetësuesit në sigurime dhe Zyrat e Këmbimit Valutor.

Bankat Komerciale janë banka tregtare që pranojnë depozita monetare ose fonde të tjera te ripagueshme nga publiku dhe i përdorin ato për dhënie kredie dhe emetim të mjeteve të pagesës në formën e parasë elektronike. Në vitin 2014 në Republikën e Kosovës, listës së bankave të licensuara nga BQK i shtohet dhe Banka Kreditore e Prishtinës, e cila është një shoqëri aksionere me një kapital prej 2 540 544 Euro.

Bankat Komerciale qe operojnë ne Republikën e Kosovës

Vlera ne EuroBurimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komentet dhe analiza: ODA

Dy bankat kryesore në Kosovë janë Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. dhe ProCredit Bank, të cilat kanë mbi 50 degë dhe kapital 100% të huaj. Tregu Bankar Kosovar karakterizohet nga veprimtari e degëve të bankave të huaja duke mos shfaqur tipare të një tregu bankarë në një shtet të konsoliduar vetëqeverisës. Në vitin 2014 totali i kapitalit themeltar të bankave është 253 316 893 Euro, ku 91.34 % janë kapital i huaj. Banka Qendrore është treguar konservatore në mundësinë e licencimit për banka të mirëfillta vendase qofshin këto edhe me kapitale të huaja. Bankat komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës janë banka që kryesisht kanë licencë të mirëfilltë aktiviteti në vende të tjera të Ballkanit.

Numri i subjekteve te licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës 2010-2013Burimi: Banka Qendrore e Kosovës
Komentet dhe analiza: ODA


Gjatë vitit 2014 rezultojnë të licencuara nga BQK dy fonde pensionale, katërmbëdhjetë  kompani sigurimi, tetëmbëdhjetë institucione mikrofinanciare dhe dyzet e dy ndihmës financiar. Fondet pensionale janë institucione që merren me menaxhimin e kursimeve pensionale në një afat të gjatë kohor.

Kompanitë e sigurimeve janë institucione të cilat premtojnë ti paguajnë personit apo shoqërisë së siguruar dëmin e ndodhur nga rreziku që ato paracaktojnë ndërmjet tyre kundrejt një çmimi gjithashtu të paracaktuar. Institucionet Mikrofinanciare janë organizata që ofrojnë kredi të vogla për individët ose bizneset familjare me të ardhura të ulëta. Ndihmësit Financiar janë ndërmjetësues financiar dhe aktivitetesh të tjera ndihmëse.

Çdo vit në Kosovë licencohen mesatarisht 2-3 subjekte nga Banka Qendrore.Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Griselda Ruci
    lajm