2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Buxheti i Shtetit sipas Funksioneve 2015

6 vite me pare
share()?>
Open Data Albania ka hulumtuar mbi Shpërndarjen e Buxhetit të Shtetit 2015 sipas Funksioneve. Burim i këtijë hulumtimi është Ligji Nr.160/2014, Për Buxhetin e Shtetit 2015. Buxhetimi për Funksion është bazuar në klasifikimin e sugjeruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për Statistikat e Financave Publike.

Qëllimi është rritja e transparencës në përdorimin  e fondeve publike. Metodologjia e përdorur në klasifikimin e propozuar, është në përputhje me ligjin nr. 9936, dt. 26. 06. 2008, Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, neni 11 Klasifikime Buxhetore, në të cilin parashikohet klasifikimi ekonomik i transaksioneve sipas natyrës së tyre dhe me Standartet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IPSAS 1, artikull 46; 112; 116).


Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014

Buxheti i Shtetit sipas Funksioneve 2015Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014


Për cdo funksion buxhetor janë zbardhur nënfunksionet sipas parashikimeve.Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014Buxheti i Shtetit sipas Funksioneve dhe nënfunksioneve 2015
Komente dhe Analiza: Open Data Albania
Burim: Ministria e Financave, Ligji Nr.160/2014
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: ODA
    lajm