2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Bujqësia sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere, qershor 2014

6 vite me pare
share()?>
Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionere SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë në sektorin Bujqësi. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe janë realizuar në bazë të të dhënave të ekstrakteve zyrtare qershor 2014. Në sektorin Bujqësi veprojnë vetëm 18 shoqëri aksionere që përbëjnë rreth 1.4% e totalit të  kompanive të regjistruara, ose 1.7 e shoqërive aksionere të regjistruara dhe me të dhëna të përditësuara si shoqëri aktive.

Edhe ne këndvështrimin e kapitalit aksionar, rezulton se sektori i bujqësisë është i fundit dhe me i vogli për nga pesha specifike e totalit te SHA-ve. Kështu, kapitali i SHA-ve qe veprojnë ne bujqësi është 17 853 322 Euro ose 0.6% e kapitalit total te SHA-ve te regjistruara dhe aktive.

Bazuar ne fushën e aktivitetit te SHA-ve sipas ekstrakteve të dorëzuara ne QKR, sektori i Bujqësisë kategorizohet në pesë nensektore: Bujqësi, prodhime ferme, pemëtari dhe vreshtari; Rritje dhe mbarështim kafshësh; Peshkim; Pyje dhe Gjueti.

Numri dhe Kapitali i SHA-ve ne Sektorin e Bujqësisë - Qershor 2014Burimi i te Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: ODA   

Sa i përket numrit te subjekteve qe veprojnë ne sektorin e bujqësisë rreth 72.2% e tyre janë përqendruar ne nensektoret: bujqësi, prodhime ferme, pemëtari dhe vreshtari(44.4%) dhe pyje (27.8%).Burimi i te Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: ODA   
Burimi i te Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: ODA 


Ndërsa ne shpërndarjen e kapitalit, sipas nen-sektorëve situata është pak me ndryshe ku rreth 70.5% e tyre janë përqendruar ne nensektoret: bujqësi, prodhime ferme, pemëtari dhe vreshtari(45.5%) dhe rritje e mbarështim kafshësh (25%).Burimi i te Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: ODA 
Burimi i te Dhënave: Qendra Kombëtare e Regjistrimit   
Komenti dhe Analiza: ODA 
Dataset-et ne format excel : Dataset-et ne format XML, N3 :
    Kontribues: Artan Gjergji
    lajm