2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46
Analizë krahasimore mbi Fushatën Zgjedhore më të kushtueshme 2009- 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me Shpenzimet të fushatave zgjedhore në mbajtura në vitet 2009 - 2013, duke i vendosur vlerat e deklaruara  në një pozitë krahasimore. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të  raporteve të auditimit të ekspertëve kontabël. Fushata që ka kushtuar më shumë është Fushata për Zgjedhjet në Kuvend e mbajtur në  2013-të. 

Partia Aleanca Kuq e Zi - Fonde dhe Shpenzime Zgjedhore në Fushatë 2013

Aleanca Kuq e Zi është një parti e cila ka garuar si subjekt elektoral në zgjedhjet e fundit për kuvend. Kjo parti ka siguruar për mbulim të aktivitetit elektoral një fond prej 1 743 448 lekë. Sipas raporteve kontabël të deklaruara partia ka shpenzuar 1 722 805 lekë duke shënuar një tepricë fondesh elektorale prej 20.6 mijë lekë apo 1.2 % të totalit.

Partia Fryma e Re Demokratike - Fonde dhe Shpenzime Elektorale Fushatë Zgjedhore 2013

Partia Fryma e Re Demokratike është një nga subjektet elektorale të regjistruara për pjesëmarrje në Zgjedhje për Kuvend të mbajtura në 23 qershor 2013. Megjithëse jo parti parlamentare Fryma e Re Demokratike ka arritur të sigurojë në mbështetje të aktiviteteve zgjedhore, një fond prej rreth katër milion lekë. Sipas deklarimeve kontabël partia ka shpenzuar të njëjtën shumë sa fondet e mbledhura.

Vlera për Donacione në Fushatën Zgjedhore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi Donacione Private të Fushatës Zgjedhore 2013. Hulumtimi bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit të partive politike nga ekspertët kontabël. Kushtet për donacione në favor të subjekteve politike, ligjvënësi i ka përcaktuar në nenin 89 të Kodit Zgjedhor. Në fushatën e fundit zgjedhore, 50% e burimeve financiare janë donacione private.

Donator të deklaruar në Fushatë Zgjedhore 2013

Lista e Donatorëve të partive për fushata zgjedhore është detyrim të mbahet sipas një regjistri të posaçëm. Kjo listë-regjistër konsiderohet si informacion me akses të përforcuar për publikun. Neni 90 i Kodit Zgjedhor, me titull Regjistrimi i Fondeve Jo Publike parashikon të drejtë të shtuar informimi parashikuar përmes togfjalëshit kurdoherë publike.

Burime financiare, Shpenzime dhe Tejkalime Fondi në Fushatë Zgjedhore 2013

Në Fushatën Zgjedhore për Kuvend 2013 garuan gjashtëdhjetë e tetë subjekte ndër të cilat gjashtëdhjetë e gjashtë janë parti politike dhe dy janë kandidat të pavarur. Për të mbështetur aktivitete të fushatës partitë politike kanë deklaruar se kaba grumbulluar një fond prej 241 211 140 Lekë. Për herë të parë në historikun e shkurtër të deklarimeve të burimeve financiare për një fushatë zgjedhore, paratë e siguruara nga donacionet janë burimi i parë i financimit sipas vlerës.

Lista e Donatorëve Partia Socialiste - Fushatë 2013

Partia Socialiste ka përfituar nga buxheti i shtetit fondin në vlerë rreth njëzet e gjashtë milion lekë. Donatorët private kanë dhuruar për fushatën  45.3 milion lekë. Kjo parti ka 53 donator të cilët i kanë siguruar asaj 56.58 % të totalit të fondeve të siguruara.  Partia ka aktivizuar fonde të vetat për mbulim të shpenzimeve në fushatë në një masë prej 10.81 % ose në vlerën 8.6 milion lekë.

LSI - Lista e donatorëve, Fushatë 2013

Lista e donatorëve të partisë “ Lëvizja Socialiste për Integrim” përmban dy subjekte të cilët kanë bërë derdhje në llogari bankare, shumë që mbulon 75 % të totalit të dhuruar për këtë parti.

Lista e Donatorëve Partia Demokratike - Fushatë 2013

Lista e donatorëve të Partisë Demokratike përmban pesëqind e gjashtëdhjetë e dy subjekte. Në total pesëdhjetë e gjashtë donatorë kanë dhuruar shuma mbi 100 000 lekë duke bërë derdhje në llogari bankare, shumë e cila ka mbuluar 54 % të shumës së dhuruar për këtë parti në total.

Partia Demokratike - fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Partia Demokratike ka arritur të sigurojë një fond prej 94.5 milion lekë afërsisht 900 002 $. Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar 96.6 milion lekë 920 098 $. Konkretisht PD ka një tejkalim shpenzimesh prej 2.1 milion lekë.

Lëvizja Socialiste për Integrim- fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Lëvizja Socialiste për Integrim ka arritur të sigurojë një fond prej rreth njëzet e pesë milion lekë (241 279 $). Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar dyzetë e shtatë milion lekë (afërsisht 449 470 $). Pra Lëvizja Socialiste për Integrim ka një tejkalim shpenzimesh prej 21.9 milion lekë. Pra 46 % e shpenzimeve nuk janë mbuluar nga fondet e mbledhura apo të vëna në dispozicion të fushatës.

Partia Socialiste - fonde dhe shpenzime zgjedhore 2013

Në fushatën zgjedhore për kuvend 2013, Partia Socialiste njëkohësisht partia kryesore e koalicionit fitues të zgjedhjeve ka arritur të figurë një fond prej rreth tetëdhjetë milion lekë (afërsisht 741 467 $). Ndërkohë sipas raporteve financiare zyrtare partia ka shpenzuar dyfishin e asaj që ka grumbulluar. Konkretisht shpenzimet në total për fushatën janë njëqind e tetëdhjetë e shtatë milion lekë. Thënë me fjalë të thjeshta, 57 % e shpenzimeve nuk janë mbuluar nga fondet e mbledhura apo të vëna në dispozicion të fushatës.

Fushata më e kushtueshme . Vlera krahasimore për Zgjedhje 2009 dhe 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me Fondet dhe Shpenzimet në fushatat elektorale 2009 dhe 2011, duke i vendosur ato në një pozitë krahasuese. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të  raporteve të auditimit të ekspertëve kontabël te miratuar.