2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29
Analizë krahasimore mbi Fushatën Zgjedhore më të kushtueshme 2009- 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me Shpenzimet të fushatave zgjedhore në mbajtura në vitet 2009 - 2013, duke i vendosur vlerat e deklaruara  në një pozitë krahasimore. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të  raporteve të auditimit të ekspertëve kontabël. Fushata që ka kushtuar më shumë është Fushata për Zgjedhjet në Kuvend e mbajtur në  2013-të. 

Vlera për Donacione në Fushatën Zgjedhore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi Donacione Private të Fushatës Zgjedhore 2013. Hulumtimi bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit të partive politike nga ekspertët kontabël. Kushtet për donacione në favor të subjekteve politike, ligjvënësi i ka përcaktuar në nenin 89 të Kodit Zgjedhor. Në fushatën e fundit zgjedhore, 50% e burimeve financiare janë donacione private.

Detyrime financiare të pashlyera nga parti politike subjekte në Fushatë Zgjedhore 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me subjektet që kanë ofruar shërbime gjatë fushatës dhe nuk janë paguar në kohë për këto shërbime. Hulumtimi jep partinë subjekt në debi, subjektin e palikujduar (pa paguar) dhe vlerën përkatëse sipas shërbimit të ofruar.

Fonde elektorale sipas llojit të financimit - Fushata Zgjedhore 2011

Open Data Albania po sjell për herë të parë një Pasqyrë Kontabël Përmbledhëse me Fonde për Fushatën Zgjedhore 2011. Procesi i auditimit të financës së partive politike dhe subjekteve të tjera elektorale, është një proces i ri që daton me ndryshimet e 2008-ës në Kodin Zgjedhor. Për të vlerësuar llojin e financimit elektoral janë konsoliduar të dhëna zyrtare të raporteve të ekspertëve kontabël të licencuar. Raportet janë mbajtur për 149 subjekte zgjedhore parti dhe kandidat.

Parregullsi Ligjore gjatë Auditimit Financiar të Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi parregullsi ligjore të konstatuara gjatë procesit të auditimit financiar në Fushatën Zgjedhore 2011. Procesi i auditimit të Financimit të Subjekteve Zgjedhore është një koncept dhe praktikë e re ligjore në kontekstin e Republikës së Shqipërisë. Detyrimi ligjor që përcakton këtë proces daton me ndryshimet e Kodit Zgjedhore të vitit 2008-të. Kreu II i Kodit, rregullon formën e shpërndarjes së fondeve publike për subjektet zgjedhore e gjithashtu edhe të financimit nga fonde jopublike.

Lista e Donatorëve Fushata Zgjedhore 2011

Donatorët e partive politike në fushatë mund të jenë persona fizik dhe juridik. Në çdo rast donatorët duhet të jenë vendas dhe nuk lejohet pranimi i donacioneve nga shtetas apo subjekte të huaja. Donatorët nuk mund të dhurojnë më shumë se një milion lekë. Gjithashtu donatorët ndahen në dy kategori sipas vlerës së dhuruar. Kategoria e donatorëve për vlera mbi 100 000 lekë është një kategori e cila ka cilësime ligjore të veçanta. Këta donator nënshkruajnë një marrëveshje ku përjashtohen mundësitë për përfitime nga asete dhe fonde publike.

Partitë Parlamentare - Fonde Elektorale 2011

Partitë Parlamentare janë subjekte tepër të rëndësishme në kontekstin e Fonde dhe Shpenzime Elektorale. Si të tilla ato përfitojnë edhe nga fonde publike e njëkohësisht kanë edhe fonde të tyre të krijuara ndër vite.

Donacione në Fushatën Zgjedhore 2011

Open Data Albania hulumtuar mbi donacione të fushatës zgjedhore 2011, sipas vlerave dhe subjekteve. Raporti bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit te ekspertëve kontabël. Donacionet janë fonde jopublike të dhuruara për subjektet zgjedhore. Donacionet përbëhen nga “shuma parash” dhe “shërbime ose të mira materiale jo kundrejt pagesës (në natyrë)”. Donator, dhurues mund të jenë persona fizik ose juridik por në çdo rast detyrimisht vendas.

Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me fonde të mbledhura dhe shpenzuara nga subjektet zgjedhore në fushatë 2011. Ky hulumtim sjell për herë të parë një pasqyrë financiare të shpenzimeve elektorale të Fushatës për Zgjedhje për Organe të Qeverisjes Vendore 2011. Pasqyra kontabël bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve të vetë subjekteve zgjedhore, paraqitur për auditim pranë ekspertëve kontabël.

PDSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Demokratike e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PDSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

PSSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Socialiste e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PSSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

PRSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Partia Republikane e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit PRSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

LSI - Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2011

Lëvizja Socialiste për Integrim LSI është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Organe të Qeverisë Vendore 2011. Në përfundim të procesit LSI ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike.