2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07
Dëmi Ekonomik në Fondin e Sigurimit të Detyruar të Kujdesit Shëndetësor sipas auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për 2016

Open Data Albania po publikon të dhëna në lidhje me dëmin ekonomi të përllogaritur nga auditimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit KLSH për institucioni Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor DFDLSH. Auditimi është mbajtur në periudhën janar-dhjetor 2016, sipas të cilit periudha nën auditim përfshin vitin e plotë 2016. 

Raporte gjinore në drejtimin e shoqërive  tregtare zotëruar nga bashkitë

Open Data Albania po hulumton lidhur me raportet gjinore në drejtimin e shoqërive publike duke veçuar ato që zotërohen nga Bashkitë. Shoqëri Tregtare, aksione apo kuota të të cilave zotërohen nga një institucion publik dhe buxhetor njihen si shoqëri me zotërim publik, në kontekstin e këtij artikulli shoqëri publike.

Koncesionet dhe Partneritet Publike Private PPP, Vlera e tyre e Investimit sipas Sektorëve

Open Data Albania po hulumton mbi kontratat koncesionare apo të partneritetit Privat Publik PPP, të cilat janë lidhur ndër vite. Hulumtimi bazohet tek të dhëna për kontratat apo marrëveshjet koncesionare sipas një evidentimi të bërë në dokumentin Relacioni për Projekt Buxhetin e Shtetit 2018. Kontratat janë ndarë sipas sektorëve ekonomik. Kontratat koncesionare dhe PPP apo marrëveshjet janë mjaft dinamike. 

Partia Demokratike, Struktura të Ardhura dhe Shpenzime Elektorale, Fushatë 2017

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhura dhe shpenzime të Fushatës Zgjedhore 2017, subjekti elektoral Partia Demokratike PD. Të dhënat janë sipas raporteve të auditimit ligjor, me ekspert të pavarur. Raporti final i auditimit sjell informacion më të plotë dhe të mirë organizuar për shpenzime dhe të ardhura. 

Partia Socialiste, Struktura të Ardhura dhe Shpenzime Elektorale, Fushatë 2017

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhura dhe shpenzime të Fushatës Zgjedhore 2017 të subjektit elektoral Partia Socialiste. Të dhënat janë sipas raporteve të auditimit ligjor, me ekspert të pavarur. Raporti final i auditimit sjell informacion më të plotë dhe mirë organizuar për shpenzime dhe të ardhura.

Lëvizja Socialiste për Integrim, Struktura të Ardhura dhe Shpenzime Elektorale, Fushatë 2017

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhura dhe shpenzime të Fushatës Zgjedhore 2017 të subjektit elektoral partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Të dhënat janë sipas raporteve të auditimit ligjor, me ekspert të pavarur. Raporti final i auditimit sjell informacion më të plotë dhe mirëorganziauar për shpenzime dhe të ardhura. 

Koncesionet me mbështetje buxhetore 2018

Open Data Albania po hulumton mbi kontratat koncesionare apo Partneritetet Publike Private të cilat marrin mbështetje me financim drejtpërdrejt nga buxheti i shtetit. Sipas Relacionit mbi Buxhtin e vitit 2018, hartuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, janë tetë kontrata ekzistuese koncesionare apo PPP që marrin mbështetje buxhetore. Në relacion parashikohet që gjatë 2018 të startojnë edhe tre kontrata të reja me mbështetje si financim i drejtpërdrejt nga buxheti i shtetit.

Bashkia Tiranë Buxheti 2018

Open Data po hulumton mbi Buxhetin për vitin 2018 për Bashkinë e Tiranës. Buxheti është miratuar me shumicë votash nga Këshilli Bashkiak në 21 dhjetor 2017. Totali i të Ardhurave dhe Totali i Shpenzimeve për Bashkinë Tiranë parashikohet gjashtëmbëdhjetë miliardë e treqind e pesëmbëdhjetë milion lekë (16 315 881 000 Lekë). 

Investimet Publike në Republikën e Shqipërisë, 2004-2018

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e Investimeve Publike ne Republikën e Shqipërisë ne vitet 2004-2018.  Në vitin 2018 Buxheti i Shtetit ka planifikuar për Investime Publike vlerën 86.4 miliard lek ose rreth 639 milion Euro, duke shënuar rritje kundrejt vitit paraardhës, dhe shënuar vlerën më të lartë për Investime Publike të buxhetuara që prej vitit 2010. 

Buxheti sipas Institucioneve 2018

Open Data Albania po hulumton mbi shperndarjen e burimeve sipas Institucioneve dhe Programeve. Bazë për këtë hulumtim ka qenë ligji nr 109 datë 30 nëntor 2017. Sipas tabelës së publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, janë parashikuar për Institucionet dhe Programet treqind e tetë pikë nentë miliardë lekë (308,9) . Një vit më parë Buxheti sipas Institucioneve u parashikua dyqind e tetëdhjetë e tre pikë tetë miliardë lekë( 283,8), me një rritje prej 9 për qind krahasuar me një vit më parë, rritja më e madhe për periudhën 2012-2018. Në pesëvjeçarin e fundit ky është viti me rritjen në të lartë kundrejt vitit të mëparshëm.

Buxheti i Shtetit 2018, Shpenzime sipas Funksioneve

Open Data Albania po hulumton se si do të shpërndahet burimet sipas sektorëve duke analizuar Buxhetin e vitit 2018 sipas funksioneve. Burim për këtë hulumtim është ligji Nr. 109/2017 “Për Buxhetin e Vitit 2018”, i miratuar në datë 30 nëntor 2017. Sipas tij shpenzimet për vitin 2018 parashikohen të jenë (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë) 497 miliardë lekë.

Të punësuar në sektorin publik, buxhetuar për vitin 2018

Open Data Albania po përditëson të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitin 2018. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të ligjit për buxhetin e shtetit 2018. Insitucionet Buxhetore janë ministritë, drejtoritë në vartësi të drejtpërdrejtë apo institucionet e pavarura dhe ato kushtetuese. Pagat e tyre mbulohen nga Buxheti i Shtetit. Në vitin 2018, sipas ligjit nr.109/2017 për buxhetin e shtetit, në institucionet buxhetore të Republikës së Shqipërisë do të jenë të punësuar 81 753 (tetëdhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre) punonjës. Krahasuar me vitin 2017, për totalin kemi një rritje me vetëm 40 punonjës.

Kosto e borxhit publik, për frymë 2018

Open Data Albania po hulumton mbi treguesin e kostove të borxhit për frymë. Ky tregues përllogaritet si raport i shumës së interesave që paguhen nga buxheti i shtetit për borxhin e marrë, i cili nuk është shlyer ende, me popullsinë e vendit në vitin ushtrimor. Të dhënat për popullsinë për vitin 2018 janë marrë nga projeksionet e INSTAT. ODA ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij treguesi për periudhën 2010-2018.