2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07
Investime, Prokurime për Punë Publike sipas Bashkive, shpallur korrik 2015 – prill 2016

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Punë Publike ndryshe Investime të realizuara si Prokurime Publike nga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli hulumtues bazohet në të dhëna të databazës së portalit për Prokurime Transparente.

Prokurime Publike sipas Bashkive, shpallur korrik 2015 - Prill 2016

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Prokurime Publike të shpallua ranga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli hulumtues bazohet në të dhëna të databazës së portalit për Prokurime Transparente.

Pasuri të Patundshme nën Zotërim, Pronësi Individi dhe Regjimi Martesor, Kryebashkiak mandati 2015 - 2019

Open Data Albania po analizon në lidhje me strukturën dhe vëllimin e aseteve të patundshme që zotërohen nga Kryebashkiak të Zgjedhur për mandat drejtues 2015 – 2019. Në analizë është vlerësuar edhe burimi i aseteve të patundshme sipas vetë deklarimeve në Formularin Fillestar dhe atë Vjetor.

Realizimi i të Ardhurave Buxhetore, Buxheti i Shtetit viti 2015

Open Data Albania po hulumton mbi realizimin e buxhetit te shtetit për vitin 2015. Realizimi i buxhetit vlerësohet duke krahasuar buxhetin e planifikuar ne fillim te vitit me buxhetin faktit ne fundvit. Te dhënat për buxhetin e planifikuar merren ne ligjin e buxhetit te shtetit, i cili si praktike miratohet disa dite para fillimit te vitit te ri. Te dhënat faktike jepen ne statistikat fiskale te Ministrisë se Financave, rubrika e të dhënave mbi buxhetin.

Investimet Publike në Republikën e Shqipërisë, 2004-2016

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e Investimeve Publike ne Republikën e Shqipërisë ne vitet 2004-2016. Në vitin 2016 Buxheti i Shtetit ka planifikuar për Investime Publike vlerën 59.98 miliard lekë, duke shënuar  tkurrje kundrejt vitit paraardhës, dhe vlerën më të ulët për Investime Publike të buxhetuara që prej vitit 2008.

Aftësia Paguese e Shoqërive Aksionare me kapital nga një Institucion Publik 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me aftësinë paguese të shoqërive me aksionar një institucion publik. Për të analizuar aftësinë paguese të këtyre shoqërive jemi bazuar në të dhënat e deklaruara në pasqyrat financiare marrë në ekstraktet historike pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Ky indikator vlerëson aftësinë që një shoqëri ka për të shlyer detyrimet.

 Ekspert Kontabël të Shoqërive Aksionare me kapital Publik, Pasqyra Financiare 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me ekspertët kontabël të shoqërive aksionare SHA me kapital publik. Ekspert Kontabël i Regjistruar është profesionisti i pavarur pjesë e Regjistrit Publik të ekspertëve kontabël, në përputhje me dispozitat e ligjit Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Ekspertit Kontabël të Regjistruar dhe të Kontabilistit të Miratuar (Ligj Nr 10091, Datë 5.03. 20109).

Kosto e Punës në Shoqëri Aksionare me kapital të një Institucion Publik 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me koston e punës në shoqëri me aksionar institucione shtetërore. Kostot e punës përfshijnë vlera për pagesat për punonjësit, pagat bruto, kontributet për sigurimet shoqërore që paguan punëdhënësi, kostot e trajnimit profesional, shpenzime e rekrutimit dhe ato për veshje, strehim apo taksa të tjera të punësimit.

Administratorë të Shoqërive Aksionare me kapital publik, 31 Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me administratorët e shoqërive me aksionar institucione publike. Administratori i një shoqërie tregtare emërohet nga  Këshilli Mbikëqyrës, ndërsa ky i fundit zgjidhet nga Aksionarët (në këtë rast vetë institucioni publik dhe titullari).

Xhiro Vjetore e Shoqërive me Aksionar një Institucion Publik, 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me xhiron vjetore të shoqërive me aksionar subjekte shtetërore për vitet 2012-2014. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të Shoqërive Aksionare sipas dokumentacionit marrë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR.

Kapitali Aksionar i Shoqërive Tregtare të llojit SHA me aksioner një Institucion Publik ekstrakte QKR, 31 Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me kapitalin themeltar të shoqërive me aksioner të vetëm apo mazhoritar një institucione publike (shtetërore). Të dhënat për hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të 120 Shoqërive Aksionare SHA, pasqyruar në databazën e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR.

Fitimi Vjetor Para Tatimit i Shoqërive Tregtare me aksionar një Institucion Publik, ekstrakte QKR, 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me fitimin para tatimit të shoqërive me aksioner një institucion publik (shtetëror) në vitet 2012-2014. Ky indikator është tregues i fitimit ose humbjes kontabël neto gjatë një periudhe ushtrimore, para zbritjes së tatimit mbi fitimin.

Rritje dhe Zvogëlime Kapitali gjatë 2015 në Shoqëri Aksionare nën zotërimin e një Institucion Publik

Open Data Albania po hulumton lidhur me ndryshimet në kapitalin themeltar të 120 shoqërive aksionare nën zotërimin e një institucioni publik (shtetëror) në vitet 2014-2015. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të vendosura në databazën e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR.