2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07
Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2016

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim koston e borxhit për frymë në vitet 2010-2016. Ky indikator llogaritet si raport i shumës së interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për kredinë e marrë dhe ende të pashlyer me popullsinë e vendit në një vit të caktuar.

Borxhi për frymë në vitet 2010-2016

Borxhi për frymë është një indikator që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij indikatori në vitet 2010-2016.

Raporti borxh i brendshëm publik me kreditim privat 2010-2015

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me raportin borxhi i brendshëm dhe kreditimi për vitet 2010-2015. Borxhi i brendshëm është borxhi i marrë nga qeveria qendrore për përmbushjen e nevojave të saj financiare afatshkurtra apo afatgjata dhe mbahet kryesisht nga Banka e Shqipërisë, banka të nivelit të dyte, shoqëri të tjera financiare dhe individët.

Banka e Shqipërisë, Fitimi Transferuar në Buxhetin e Shtetit 2015-2016

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me fitimin e Bankës së Shqipërisë të transferuar në buxhetin e shtetit. Banka e Shqipërisë është banka qendrore e vendit tonë dhe vepron në bazë të dispozitave të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997. Ajo është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit kryesor të veprimtarisë së saj.

Investime të Huaja Direkte dhe Remitanca 2015

Open Data Albania bazuar në të dhënat e publikuara nga Banka e Shqipërisë po përditëson vlera të Remitancat dhe Investimet e Huaja Direkte IHD,  me vitin 2015. Në një analizë të shtrirë në harkun kohor 2002-2015 vërehet që gjashtë vitet e fundit vlera e Investimeve të Huaja Direkte është më e lartë se vlera e Remitancave. Në vitin 2010 kur ndodh përmbysja e trendit shënohet edhe diferenca më e lartë mes vlerës së remitancave si dërgesa të emigrantëve dhe vlerës së investimeve të huaja direkte.

Depozitat bankare sipas depozituesve 1993-2015

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me dinamikën e depozitave bankare me apo pa afat në Republikën e Shqipërisë me vitin 2015. Depozita pa afat konsiderohen depozitat ku personat fizikë apo juridikë  mund të mbajnë paratë e tyre dhe të kenë mundësi për t`i tërhequr ato në çdo kohë. Ndërsa depozitat me afat janë ato depozita ku parave të depozituara ju paracaktohet një afat i caktuar maturimi.

Kategori të Subjekteve Ekonomike të regjistruara 2015. Raporte gjinore, shpërndarje territoriale dhe  shtetësia e themeluesit

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna që përkojnë me subjekte të reja me aktivitet ekonomik dhe shoqëri biznesi të regjistruara në vitin 2015 pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR. Analiza po tenton të hulumtojë strukturën e bizneseve të reja sipas raportit gjinor të poseduesit apo administratorit të subjektit, shtetësisë së tij vendas apo I huaj sikurse edhe shpërndarjen gjeografike në rrethe të ndryshme të vendit.

Shoqëri Tregtare dhe Subjekte të tjera ekonomike të regjistruara në vitet 2011-2015

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me regjistrimet e subjekteve shoqëri biznesi dhe subjekte të tjera ekonomike të themeluara për aktivitet në territorin Shqiptar në vitin 2015. Analiza gjithashtu merr nën shqyrtim regjistrimet dhe çregjistrimet e pesë viteve të fundit. Viti 2015 është i veçantë në këtë analizë për arsye se shumë nga regjistrimet nuk përkojnë me subjekte drejtpërdrejt të krijuara në këtë vit.

Borxhi i Jashtëm Bruto i Ekonomisë Shqiptare publik dhe sipas Sektorëve 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me ecurinë e borxhit të jashtëm bruto për vitin 2015, trendit që ka ndjekur, tërheqjet e bëra dhe sektorët që ka prekur më shumë. Borxhi i jashtëm bruto nënkupton gjithë borxhin e jashtëm që ka një ekonomi jo vetëm borxhin publik por edhe sipas sektorëve.

Struktura e Borxhit Publik 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me Strukturën e Borxhit Publik me vitin 2015. Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Ai mund të emetohet brenda vendit dhe mbahet nga rezidentët borxhi i brendshëm, ose mbahet nga  jo rezidentët borxh i jashtëm.

Borxhi i brendshëm në vite dhe analiza sipas tremujorëve 2015

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me vlera të stokut të borxhit të brendshëm në pesë vite 2010-2015. Pjesë e analizës është edhe struktura e  mbajtjes së tij në tregun vendas, si dhe përbërja e tij sipas maturitetit. Kryesisht ky borxh ndahet në Bono Thesari 3 deri 12 mujore të cilat janë afatshkurtra, Obligacione 2 deri 10 vjeçare të cilat janë afatgjata si dhe borxhi i garantuar, i cili përfaqësohet vetëm nga borxhi i marrë nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare KESH.

Aksione apo Kuota nën Zotërim, Pronësi Individi dhe Regjimi Martesor, Kryebashkiak mandati 2015-2019

Open Data Albania po analizon në lidhje me aksionet apo kuotat që zotërohen nga Kryebashkiak të Zgjedhur për mandat drejtues 2015-2019. Në analizë janë marrë aksionet dhe kuotat sipas vetë deklarimeve në Formularin Fillestar dhe atë Vjetor, si dhe rezultate të marra nga hulumtimi në QKR.

Kontrata me Negocim të Drejtpërdrejtë sipas Bashkive të shpallura nga 20 Korrik 2015 deri më 7 Prill 2016

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Prokurime Publike të llojit negocime të drejtëpërdrejta, të shpallua dhe realizuara nga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli hulumtues bazohet në të dhëna të databazës së portalit për Prokurime Transparente.