2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46
Kursi Mesatar i Këmbimit për Monedhat GBP, EURO, CHF, dhe USD kundrejt Lekut 2010-2015

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me kursin mesatar të këmbimit valutor për Monedhat Pound Britanik (GBP), EURO, Franga Zvicerane (CHF), dhe Dollari Amerikan (USD)  kundrejt Lekut Shqiptar në harkun kohor 2010-2015. Të dhënat janë  sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

Shtetësi të fituara në vende të BE, 2009-2014

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e shtetësive te dhëna nga vendet e Bashkimit Europian dhe EFTA përgjatë viteve 2009-2014.  Shtetësitë e dhëna nga vendet e BE dhe EFTA kane pasur rritjen me te madhe te tyre ne vitin 2013, vit ne te cilin u akorduan 981 mije pasaporta te reja. Ne vitin 2014, u akorduan 889 shtetësi te reja nga vendet e BE dhe EFTA.

Azilkërkues në vendet e Bashkimit Europian dhe EFTA, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e azilkërkuesve ne vendet e Bashkimit Europian dhe EFTA përgjatë viteve 2005-2015. Te dhënat kane burim statistikat e publikuara nga Instituti Europian i Statistikave.

Prokurime Publike me financim nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 1 janar -11 korrik 2016

AIS, një organizatë joqeveritare promotore e të dhënave transparente open data për Shqipërinë, po publikon një analizë mbi shpërndarjen e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve sipas bashkive dhe programeve. Të dhënat analizojnë programe dhe vepra të shpallura për tenderim në periudhën 1 janar deri 11 korrik 2016. Në informacion nuk janë përfshirë programe nën financim të cilat janë tenderuar më parë, apo janë në pritje për shpallje tenderimi.

Primi i Riskut, normat e interesit për kreditë dhe depozitat Mars 2016

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me normat njëvjeçare të interesit në Shqipëri gjatë periudhës  Dhjetor 2010 – Mars 2016. Norma e depozitave paraqet normën mesatare të depozitave të reja me afat maturimi për një vit.

Mbajtës të Borxhit të Brendshëm 2010-2015, Banka dhe Institucione Financiare

Open Data Albania po hulumton mbi strukturën e borxhit të brendshëm duke detajuar vlera sipas mbajtësve të tij në vitet 2010-2015. Stoku i borxhit të brendshëm përbëhet nga bonot e thesarit dhe obligacionet të cilat janë instrumente afatshkurtër dhe afatgjatë. Banka e Shqipërisë mban një pjesë të borxhit qeveritar si një formë për mbajtjen në kontroll të normës së tregtimit të bonove të thesarit nëpërmjet shitjes dhe blerjes së tyre.

Tregu i Sigurimeve dhe raporti i dëmeve të paguara kundrejt primeve 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me raportin e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit kundrejt primeve të akumuluara sipas kategorisë së sigurimit. Raporti bazohet në të dhënat e publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Kallëzime Penale për institucionet dhe shoqëritë që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me personat e kallëzuar për ndjekje penale si shkaktarë kryesor të dëmit ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2015. Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë këtij viti raporton 51 raste kallëzimesh për 159 persona funksionarë shteti me një dëm ekonomik të evidentuar prej 85.8 miliardë lekësh.

Deficiti Buxhetor në vitet 1993-2016

Deficiti Buxhetor përcaktohet si një gjendje financiare, në të cilën shpenzimet tejkalojnë të ardhurat. Prej vitesh, Deficiti ka qenë karakteristikë e qeverive, situatë që ka rezultuar në rritje të vazhdueshme të stokut të borxhit. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim nivelin e Deficitit të vendit tonë në vitet 1993-2016.

Struktura e Dëmit Ekonomik sipas Fushave dhe Sektorëve 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me strukturën e dëmit ekonomik shkaktuar ndaj Buxhetit të Shtetit. Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit gjatë vitit 2015, 84% e dëmit ekonomik total prej 125.8 miliardë lekësh i përket “Administrimit të Pronës Shtetërore dhe Koncesioneve”.

Dëmi Ekonomik sipas auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit 2015

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me institucionet dhe shoqëritë publike që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit sipas auditiveve të vitit 2015. Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë këtij viti ka kryer 174 auditime në total, ndër të cilat 158 janë përfunduar.

Banka Qendrore, Monedha dhe kartëmonedha në qarkullim 2015

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me paranë e emetuar, kartëmonedha dhe monedha që përdoren si mjet shkëmbimi në Republikën e Shqipërisë për vitin 2015. Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë si autoriteti i vetëm përgjegjës për emetimin dhe qarkullimin e monedhës tonë kombëtare.

Buxheti i Shtetit për Funksionin Mbrojta Sociale dhe  Transferta për Individ dhe Familje 2011-2016

Open Data Albania ka hulumtuar mbi Shpërndarjen e Buxhetit të Shtetit për funksionin buxhetor Mbrojtja Sociale. Mbrojtja sociale është tërësia e mekanizmave të ndihmës që u lejon individëve ose familjeve të përballojnë financiarisht pasojat e rreziqeve sociale, dmth situatave që mund të shkaktojnë ulje të burimeve ose rritje të shpenzimeve si pleqëria, sëmundjet, invaliditeti, papunësia, shpenzime të familjes, etj.