2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46
Cështje Gjyqësore dhe Autorë për vepra penale Mashtrime, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e veprave penale të Mashtrimit sipas çështjeve të gjykuara në dhjetë vite 2005-2015. Vepra penale të karakterit Mashtrim, janë të parashikuara nga Kodi Penal në kreun e krimeve kundër pasurisë dhe të sferës ekonomike. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë.

Flukset të Refugjatëve, Republika e Shqipërisë 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me shtetas të Republikës së Shqipërisë që rezultojnë me status refugjati në shtete të tjera. Statusi i Refugjatit është i përcaktuar në Konventa dhe Protokolle të njohura në rang ndërkombëtar nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara.

Cështje Gjyqësore dhe Autor të dënuar për vepra penale lidhur me vjedhjen 2005 – 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e  veprave penale Kundër Pasurisë dhe vepra penale në Sferën Ekonomike. Këto vepra penale janë një kapitull i veçantë i Kodit Penal dhe ndahen në tre seksione, konkretisht: Vjedhjet e Pasurisë, Mashtrimet dhe Shkatërrimi i Pronës. Në këtë artikull është hulumtuar mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e çështjeve gjyqësore për veprat penale të seksionit Vjedhje e Pasurisë. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë.

Migrimi në Shqipëri e Rajon 1990-2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me Migrimin në Shqipëri e Rajon. Me Migrimin lidhen disa indikatorë. Stoku Total i Migrantëve Ndërkombëtarë është numri i njerëzve të lindur në një vend të ndryshëm nga vendi në të cilin jetojnë, dhe të huajt pa shtetësinë e vendit të qëndrimit.

Vdekshmëria e fëmijëve nën 5 vjeç në Shqipëri dhe Rajon 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me vdekshmërinë e fëmijëve të moshës 0 deri 5 vjeç me vitet 2013-2015. Këto të dhëna janë marrë nga databaza e Bankës Botërore dhe raportojnë normën e fëmijëve që vdesin në këtë moshë në raport me çdo njëmijë lindje.

Përballueshmëria e shpenzimeve për ndërhyrje kirurgjikale në Shqipëri dhe Rajon

Open Data Albania po hulumton lidhur me përqindjen e popullsisë në vend e cila është e rrezikuar nga pamundësia për të përballuar shpenzimet për ndërhyrje kirurgjikale të mundshme me të ardhurat personale kur ndërhyrja kirurgjikale tejkalon dhjetë përqind të totalit të të ardhurave vjetore. Të dhënat në hulumtim janë marrë në databazën e Bankës Botërore në rubrikën Indikatorë të lidhur me Shëndetin.

Autorë të dënuar si shkaktarë dhe nxitës të vetëvrasjeve, 2004-2015

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e personave të proçeduar si autorë të nxitjes së vetëvrasjes. Ky hulumtim bazohet në raste të proceduara dhe autorë të dënuar nga gjykatat sipas nenit 99 të Kodit Penal “shkaktimi i vetëvrasjes”.

Procedime Gjyqësore për raste të Mjekimit të Pakujdesshëm 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi tregues statistikorë që referojnë raste të procedimeve gjyqësore për Mjekim të Pakujdesshëm. Kjo vepër penale është parashikuar si e tillë në nenin 96 të Ligjit Penal të Republikës së Shqipërisë, duke cilësuar si Mjekim të Papërgjegjshëm në kufijtë e veprës penale, trajtime të pakujdesshme të pacientëve nga mjeku apo personeli mjekësor, si dhe moszbatimin e terapisë apo porosive të mjekut nga personeli mjekësor apo farmacisti.

Procedime Gjyqësore për mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë nga Funksionarë të Lartë Publik 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore për raste të procedimeve gjyqësore për veprat penale të parashikuara në nenin 257 / a Refuzimi për Deklarimin, Mosdeklarimin, Fshehje  ose Deklarimi i Rremë i Pasurive, Interesave Private të Personave të Zgjedhur dhe Nëpunës Publik ose çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për Deklarim.

Buxheti Faktik për Shërbimin Spitalor 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me buxhetin faktik të shpenzuar për shërbimin spitalor me vitet 2014-2015. Ky buxhet ka të bëjë me shpenzime për investime, paga, kosto medikamentesh, shërbime, mirëmbajtje, rimbursim ilaçesh, etj. Ky artikull realizohet përmes Monitorimit të Transaksioneve të Thesarit , proces që mundësohet nga platforma Spending Data Albania.

Tendera të zhvilluar me një konkurent të vetëm, për periudhën Korrik 2015 - Shtator 2016

Open Data Albania, po hulumton mbi konkurueshmërine e Tenderave të zhvilluar nga 61 Njësitë e Qeverisjes vendore, mbas ndarjes së re territoriale. Konkretisht tenderat, të cilat janë zhvilluar me një operator të vetëm ekonomik.

Deputetët, të ardhura të deklaruara sipas burimit të krijimit Viti 2015 Renditje

Open Data Albania ka renditur Deputetët e Kuvendit sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Deputetët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Deputetët duhet të dorëzojë në fillim viti një Deklaratë ku bëhen të ditura të ardhura, shtesa apo pakësim të pasurisë për dymbëdhjetë muaj të vitit të fundit.

Kontrata Publike të Bashkive sipas Çmimit për njësi. Kush blen më shtrejtë dru zjarri për Qendrat Arsimore

Open Data Albania, po hulumton mbi vlera të kontratave publike për blerje artikujsh sipas njësive. Kontratat Publike janë kontrata të financuara me para të taksapaguesve. Ato lidhen me qëllim realizimin e punëve, shërbimeve apo furnizimeve publike.