2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07
Vlera të kontratave me Palë Subjekte Biznesi zotëruar nga Femra finalizuar me Njësive të Qeverisjes Vendore, korrik 2015 deri 31 Janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar shpërndarjen e kontratave sipas vlerës, për kontrata të lidhura nga Bashkitë me Subjekte biznesi zotëruar nga meshkuj apo femra, për periudhën korrik 2015-31 Janar 2017, sipas pronësisë së subjekteve. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktiviteteve të projektit “Monitorimi i Klientëve të Bashkive në Kontrata Publike” projekt që mbështetet nga LevizAlbania.

Procedime Penale Gjyqësore për Vrasje, Kanosje dhe Nxitje për Gjakmarrje 2005-2015

Open Data Albania po hulumton  mbi vëllimin, trendin dhe dinamikën e kriminalitetit që lidhet me vepra penale që përkojnë me fenomenin e Gjakmarrjes. Konkretisht analiza është bazuar tek të dhëna të një dekade 2005-2015 mbi procedime gjyqësore dhe autor të dënuar për veprat penale Vrasje për Hakmarrje dhe Gjakmarrje (neni 78 paragrafi I dytë dhe neni 78 /a); Kanosje për Gjakmarrje parashikuar me nenin 83/a dhe Nxitje për Gjakmarrje parashikuar me nenin 83/b.

Procedime Penale dhe Autor të Dënuar për Vetëgjyqësi, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton  mbi vëllimin, trendin dhe dinamikën e procedimeve gjyqësore për veprën penale të Vetëgjyqësisë neni 277. Analiza është realizuar për periudhën kohore 2005-2015. Neni 277 i kodit penal. Vetëgjyqësi përkon me veprime të ushtrimit të një të drejte të qenë apo të pretenduar në mënyrë arbitrare, pa u drejtuar në institucione dhe autoritete kompetente për ndërhyrje.

Plan Buxheti i Shtetit 2017 sipas Funksioneve

Borxhi për frymë në vitet 2010-2017

Borxhi për frymëështë njëtregues që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij indikatori në vitet 2010-2017.

Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2017

Kosto e borxhit për frymëështë një idikator që llogaritet si raport i shumës së interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për borxhin e marrë dhe ende të pashlyer me popullsinë e vendit në një vit të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij treguesi për vitet 2010-2017.

Anëtarë të Gjykatës së Lartë, të ardhura të deklaruara në një vit sipas burimit të krijimit 2015

Open Data Albania ka renditur Gjyqtarët  e Gjykatës së Lartë sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Ata duhet të dorëzojnë në fillim viti një Deklaratë ku bëhen të ditura të ardhura, shtesa apo pakësim të pasurisë për dymbëdhjetë muaj të vitit të fundit.

Procedime Gjyqësore për Vepra Penale kundër Zgjedhjeve të Lira 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e veprave penale me sfond elektoral në Shqipëri në dhjetë vjeçarin e fundit. Të dhënat janë bazuar në Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Kodi Penal aktual përmban dymbëdhjetë nene, ku parashikohen krime dhe kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore.

Shoqëri Biznesi që funksionojnë si Universitete Jo publike Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton mbi shoqëri biznesi që veprojnë si Institucione të Arsimit të Lartë apo Universitete Jo Publike. Të dhënat janë marrë nga databaza e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Këto institucione funksionojnë dhe rregullohen në bazë të Ligjit nr. 80/2015,  me titull: Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë.

Të dënuara femra nga Gjykatat Shqiptare 2014 dhe 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të femrave në Shqipëri në vitet 2014 dhe 2015 bazuar në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Të dhënat detajohen në numër grash dhe vajzash të dënuara sipas veprës penale apo nenit konkret. Kriminaliteti i femrave sipas Vendimeve Gjyqësore përbën çdo vit tre  deri tetë përqind të totalit të kriminalitetit.

Të mitur të dënuar për vepra penale 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të të miturve në Shqipëri në vitet 2005-2015. Të dhënat  bazohen tek Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa përpunimi komente dhe analiza realizuar nga ODA.

Çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për veprat penale kundër fëmijëve,martesës dhe familjes 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore që lidhen me veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Këto vepra janë të parashikuara në seksionin IX të Kodit Penal. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë.

Çështje Gjyqësore dhe Autorë të dënuar për vepra penale lidhur me shkatërrimin e pronës 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e çështjeve gjyqësore për veprat penale që përkojnë me Shkatërrim Prone nenet 150 deri 162 Kodi Penal. Këto vepra janë parashikuar në Kodin Penal si seksioni i tretë i Kreut me titull Veprave Penale kundër Pasurisë dhe në Sferën Ekonomike. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë për dhjetëvjeçarin 2005-2015.