2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46
Administrimi i Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Administrimin e Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojnë veprimtari bankare duke përfshirë por pa u kufizuar me pranimin e depozitave monetare ose i fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie, si dhe emetimi i mjeteve të pagesës në formën e parasë elektronike.

Shtrirja Gjerografike e Bankave të Nivelit të Dytë në territorin e Republikën e Shqipërisë - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Shtrirjen Gjeografike të Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë sipas bashkive. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojn veprimtari bankare duke përfshirë por pa u kufizuar me pranimin e depozitave monetare ose i fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie, si dhe emetimi i mjeteve të pagesës në formën e parasë elektronike.

Instrumentet e Pagesës Elektronike dhe Bankingu Modern në Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri  2013 deri 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me produktet dhe shërbimet financiare të Bankave të Nivelit të Dytë të liçensuara nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar aktivitetin brenda vendit si dhe Instrumentet e Pagesës Elektronike e Bankingun Modern të ofruar nga Bankat e Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Bankat e Nivelit të Dytë

Origjina e Kapitalit Aksionar të Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri dhe Frekuenca e Ndryshimit të Pronësisë- Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Origjinën e Kapitalit Aksionar të Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri dhe Frekuencën e Ndryshimit të Pronësisë. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojn veprimtari bankare duke përfshirë por pa u kufizuar me pranimin e depozitave monetare ose i fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie, si dhe emetimi i mjeteve të pagesës në formën e parasë elektronike.

Fitimi i Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri për vitet 2014-2015 - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Fitimet e Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri për periudhën 2014-2015. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojnë veprimtari bankare duke përfshirë por pa u kufizuar me pranimin e depozitave monetare ose i fondeve të tjera të riparueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie, si dhe emetimi i mjeteve të pagesës në formën e parasë elektronike.

Struktura e Kapitalit Aksionar të Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Strukturën e Kapitalit Aksionar të Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë të licensuara nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar aktivitetin brenda vendit. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës, që ushtrojn veprimtari bankare duke përfshirë por pa u kufizuar me pranimin e depozitave monetare ose fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie, si dhe emetimi i mjeteve të pagesës në formën e parasë elektronike.

Eksporte sipas destinacionit dhe importe sipas origjinës, bilanci tregtar i RSH 2016

Open Data Albania po përditëson të dhënat mbi eksportet sipas destinacionit, importet sipas origjinës dhe bilancin tregtar për vitin 2016. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi.

Eksportet, importet dhe bilanci tregtar sipas grupmallrave, 2016

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me eksportet, importet dhe bilancin tregtar sipas grupmallrave për vitin 2016. Sipas të dhënave të analizuara, peshën më të lartë të eksporteve të vendit tonë e zë kategoria “Tekstile dhe këpucë”, e cila zë rreth 44% të totalit të eksporteve.

Drejtues të Prokurorive në Rrethe, të ardhura të deklaruara në një vit sipas burimit të krijimit 2015

Open Data Albania ka renditur Drejtuesit e Prokurorive në Rrethe sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Drejtuesit e Prokurorive në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit.

Eficensa buxhetore në tenderim për 30 Operatorët Ekonomik me vlerën më të lartë të kontratave të lidhur me Bashki, korrik 2015 - janar 2017

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë  ka hulumtuar mbi eficensën buxhetore në tenderim për tridhjetë operatorët ekonomik që renditen si më të mëdhenjtë për vlerë kontrate të finalizuar me njësi të qeverisjes vendore.

Renditja 30 Operatorët Ekonomik me vlerën më të lartë të kontratave të lidhur me Bashki, korrik 2015 - janar 2017

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë  ka hulumtuar mbi renditjen e operatorëve ekonomik që kanë fituar kontrata përmes prokurimeve publike me Njësi të Qeverisjes Vendore. Hulumtimi është bërë sipas vlerave dhe përkon me periudhën kohore nga korrik 2015 deri 31 janar 2017.

Subjektet femra që kanë fituar kontrata me njësitë e qeverisjes vendore, struktura sipas formës së organizimit nga korriku 2015 deri në 30 janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar të dhënat për subjektet që kanë lidhur kontrata me njësitë e qeverisjes vendore nga korriku i vitit 2015 deri në 30 janar 2017. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktiviteteve të projektit “Monitorimi i Klientëve të Bashkive në Kontrata Publike” projekt që mbështetet nga LevizAlbania.

Subjekte Ekonomike që zotërohen nga femra, Renditje sipas vlerës së kontratave me Bashkitë

Open Data Albania po hulumton mbi subjekte ekonomike, shoqëri biznesi që zotërohen nga një grua dhe kanë kontrata me njësi të qeverisjes vendore me vlera monetare të konsiderueshme. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktiviteteve të projektit “Monitorimi i Klientëve të Bashkive në Kontrata Publike” projekt që mbështetet nga Leviz Albania.