2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46
Frekuenca e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimit i Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Frekuencën e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimin e Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të këtij hulumtimi termi “institucion financiar jo-bankë” është në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 1, datë 17.01.2013 “Për licensimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jo-banka”, sipas të cilës janë: Subjektet financiare jo-banka; Institucionet financiare të mikrokredisë dhe Institucionet e parasë elektronike.

Audtimi Ligjor i Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania ka kryer një hulumtim dhe ka publikuar artikuj bazuar në gjetjet e këtyre vrojtimeve lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në vecanti me Auditimin Ligjor të Institucioneve Financiare Jo-Banka.

Administrimi i Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania ka kryer një hulumtim dhe ka publikuar artikuj bazuar në gjetjet e këtyre vrojtimeve lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në vecanti me Administrimin e Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të këtij hulumtimi termi “institucion financiar jo-bankë” është në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 1, datë 17.01.201...

Objekti i Aktivitetit dhe Origjina e Kapitalit të Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në veçanti me Nën sektorin apo Fushën e Aktivitetit dhe Origjinën e Kapitalit të Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të këtij hulumtimi termi “institucion financiar jo-bankë” është në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 1, datë 17.01.2013 “Për licensimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jo-banka”, sipas të cilës janë Subjektet financiare jo-banka, Institucionet financiare të mikrokredisë dhe Institucionet e parasë elektronike.

Struktura e Kapitalit Aksionar të Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Strukturën e Kapitalit Aksionar të Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të këtij hulumtimi termi “institucion financiar jo-bankë” është në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 1, datë 17.01.2013 “Për licensimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jo-banka”, sipas të cilës janë: Subjektet financiare jo-banka; Institucionet financiare të mikrokredisë; Institucionet e parasë elektronike.

Auditimi Ligjor i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Auditimin Ligjor të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi kompani e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit: persona të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkëkontrolli (neni 9.1, pika c) dhe persona me një marrëdhënie të veçantë me bankën janë (ndër të tjera) aksionerët e bankës, të cilët zotërojnë 5 për qind ose më shumë të kapitalit (neni 9.2, pika a).

Administrimi i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017 raporte gjinore

Open Data Albania po hulumton mbi Administrimin e Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri biznesi e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 Për Bankat në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit

Frekuenca e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimi i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë,  Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Frekuencën e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimin e Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri e lidhur, është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 Për Bankat në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit: persona apo subjekte të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkëkontrolli (neni 9.1, pika c)  ose persona me një marrëdhënie të veçantë me bankën janë (ndër të tjera) aksionerët e bankës, të cilët zotërojnë 5 për qind ose më shumë të kapitalit (neni 9.2, pika a).

Sektorë të Aktivitetit të biznesit dhe Origjina e Kapitalit të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri 15 Mars 2017

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me Sektorin Ekonomik dhe Origjinën e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Biznesit të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi Shoqëri e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 Për Bankat në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit: persona të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkëkontrolli (neni 9.1, pika c) dhe persona me një marrëdhënie të veçantë me bankën janë (ndër të tjera) aksionerët e bankës, të cilët zotërojnë 5 për qind ose më shumë të kapitalit (neni 9.2, pika a).

Struktura e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë Ekstrakt Qendra Kombëtare e Biznesit, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Strukturën e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit: persona apo subjekte të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona...

Auditimi Ligjor i Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri 2007-2016, Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi dinamikën e Autidimit Ligjor të Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojnë veprimtari bankare duke përfshirë por pa u kufizuar me pranimin e depozitave monetare ose i fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie, si dhe emetimi i mjeteve të pagesës në formën e parasë elektronike.

Fusha e Aktivitetit dhe Origjina e Kapitalit të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Fushën e Aktivitetit dhe Origjinën e Kapitalit të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi kompani e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit: persona të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkëkontrolli (neni 9.1, pika c); persona me një marrëdhënie të veçantë me bankën janë (ndër të tjera) aksionerët e bankës, të cilët zotërojnë 5 për qind ose më shumë të kapitalit (neni 9.2, pika a).

Struktura e Kapitalit Aksionar të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Strukturën e Kapitalit Aksionar të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi kompani e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, sipas të cilit: persona të lidhur (ndër të tjera) janë dy ose më shumë persona, të lidhur mes tyre në një marrëdhënie bashkëkontrolli (neni 9.1, pika c); persona me një marrëdhënie të veçantë me bankën janë (ndër të tjera) aksionerët e bankës, të cilët zotërojnë 5 për qind ose më shumë të kapitalit (neni 9.2, pika a)