2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29
Kryebashkiak mandati 2015-2019, të ardhura të deklaruara sipas burimit të krijimit Viti 2016 Renditje

Open Data Albania ka renditur Kryebashkiak të Zgjedhur për mandat drejtues 2015-2019, sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2016. Analiza përkon vetëm me të ardhura të gjeneruara gjatë 12 muajve të vitit 2016 dhe të deklaruara pranë Inspektoratit përkatës. Kryebashkiakët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Kryebashkiaku duhet të dorëzojë në fillim viti një Deklaratë ku bëhen të ditura të ardhura, shtesa apo pakësim të pasurisë për dymbëdhjetë muaj të vitit të fundit. Deklarimi bëhet brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës, për ti lënë më pas vend depozitimit dhe verifikimit nga inspektorët e ILKDPKI.

Stoku i Borxhit Publik për Frymë në vitet 2010-2018

Open Data Albania po hulumton mbi ecurinë e stokut të borxhit për frymë në periudhën kohore 2010 - 2018. Borxhi për Frymë është një tregues që përllogaritet si raporti i borxhit total të marrë nga qeveria me numrin e popullsisë në vitin ushtrimor. Të dhënat janë marrë nga Ligjet për Buxhetet Vjetore të viteve nën analizë, dhe Ligje për miratimin e Buxheteve Faktike (buxhete të realizuara). Ndërsa të dhënat mbi popullsinë janë marrë nga projeksione mbi demografinë të Institutit të Statistikave, INSTAT. Për vitin 2018 të dhënat janë të planifikimit sipas Ligjit për Buxhetin 2018, sapo miratuar në Kuvend. Nga të dhënat e publikuara nga Ministria e Finanaca dhe Ekonomisë vemë re se ky tregues ka ardhur në rritje vit pas viti. Në vlerë absolute Borxhi për Frymë në 2018-n përllogaritet të jetë treqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e pesëmbëdhjetë lekë (395,015 lekë).  

Detyrime të pashlyera sipas Bashkive, 2015-2017

Open Data Albania po hulumton mbi vlerat e detyrimeve të prapambetura të njësive të qeverisjes vendore Bashki. Këto detyrime janë krijuar dhe mbarten gjatë viteve të shkuara apo krijohen gjatë një viti. Detyrimet janë të dy kategorive: detyrime të krijuara si pasojë e mospërmbushjes në afat të detyrimeve kontraktore në kontrata me palë të tjera. Këto kontrata janë kryesisht për realizimin e investimeve, blerjeve të mallrave, realizimit të shërbimeve. Këtu hynë edhe detyrime të mos pagesës së faturuar (energji elektrike) apo detyrimeve të dëmit kontraktor dhe jo vetëm (dëmshpërblime sipas një vendimi gjyqësor). Kategoria e dytë ka të bëjë me detyrime për shkak të huamarrjes. Sipas ligjit të nr 9869 të vitit 2008 “Për huamarrjen Vendore” për njësitë e qeverisjes vendore komuna apo bashki. Sipas Nenit 31, të Ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë të drejtë të marrin hua afatshkurtër dhe hua afatgjatë, në përputhje me përcaktimet në ligjet që rregullojnë vetëqeverisjen vendore, huamarrjen vendore dhe menaxhimin e sistemit buxhetor.

Kostot e Projektit Përmirësimi i Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë, 17 Shkolla të Reja përmes Partneritetit Privat Publik Koncesione

Open Data Albania po hulumton mbi ndërtimin me koncesion si Partneritet Publik Privat, të shtatëmbëdhjetë shkollave në bashkinë e Tiranës. Me vendim të kryetarit të Bashkisë nr. 15742, datë 24.05.2016, është ngritur komisioni për ndjekjen e procedurave të koncesionit (PPP) me titull Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore të Bashkisë Tiranë. Një nga detyrat e këtij komisioni ka qenë hartimi i Studimit të Fizibilitetit për koncesionin (PPP).

Planifikimi për strukturën e të ardhurave Bashkia Tiranë, 2016-2017

Open Data Albania po hulumton mbi planifikimin për strukturën e të ardhurave nga Bashkia Tiranë. Të ardhurat totale të buxhetit të Bashkisë përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme tatimore, jo tatimore dhe të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar. Të gjitha të dhënat kanë si burim faqen zyrtare të Bashkisë Tiranë.

Realizimi i Shpenzimeve Buxhetore viti 2016

Open Data Albania po hulumton mbi Shpenzimet në Buxhetin e Shtetit për vitin 2016. Hulumtimet bazohen në të dhënat mbi buxhetin e konsoliduar, në tabelen e treguesve fiskal faktik 2016.  Buxheti i konsoliduar është miratuar në Kuvendin e Shqipërisë me Ligjin Nr. 97/2017 Datën 5.10.2017.  Shpenzimet Buxhetore përbëhen nga katër kategori kryesore: shpenzimet korrente; Fondi Rezervë dhe Kontigjenca; Shpenzimet Kapitale; Huadhëniet për Energji.

Realizimi i të Ardhurave Buxhetore viti 2016, Buxheti i Shtetit i Konsoliduar

Open Data Albania po hulumton mbi të Ardhurat në Buxhetin e Shtetit për vitin 2016. Hulumtimi bazohet në të dhëna mbi buxhetin e konsoliduar, konkretisht pjesa për treguesit fiskal faktik 2016. Buxheti i konsoliduar është miratuar në Kuvendin e Shqipërisë me Ligjin Nr. 97/2017 Datën 5.10.2017.

Planifikimi Buxhetor për Të Ardhura, Bashkia Tiranë, 2016-2019

Open Data Albania po hulumton mbi parashikime për të ardhura buxhetore të bashkisë Tiranë. Të dhënat e këtij hulumtimi janë të dhëna me burim Pasqyra Planifikimi të publikuara në faqen zyrtare të bashkisë. Të ardhurat totale të buxhetit të Bashkisë përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme si: tatimore (taksa dhe tatime); të ardhura jo tatimore dhe të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar.

Lista e Donatorëve për fushatën zgjedhore 2017 shumë mbi 100 mijë lekë

Open Data Albania, po publikon Listën e Donatorëve të Partive Politike, subjekte zgjedhore në Fushatën për Zgjedhjet e Përgjithshme 2017. Donatorët për vlera mbi 100 milion lekë regjistrohen gjatë fushatës në një regjistër të posaçëm. Ata duhet të bëjnë pagesa vetëm në llogarinë bankare të çelura nga subjekti elektoral në një bankë të nivelit të dytë dhe të paracaktuar për dhurime zgjedhore.

Analizë krahasimore mbi kufirin minimal të regjistrimit si subjekt për Tatim mbi Vlerën e Shtuar TVSH, Rajoni dhe EU

Open Data Albania po hulumton mbi kufirin minimal të regjistrimit për pagesë të tatimit mbi vlerën e shtuar TVSH në Republikën e Shqipërisë, vendet e rajonit dhe vende të Bashkimit Europian. Në ligjin për Tatimin Mbi Vlerën e Shtuar, përkatësisht në nenin 117 parashikohet se Personat e tatueshëm rezidentë në Shqipëri, qarkullimi vjetor i të cilëve është nën kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në, janë objekt i regjimit për bizneset e vogla, duke përfituar një përjashtim nga detyrimi për të llogaritur TVSH-në në shitje për furnizimet e mallrave dhe shërbimeve të kryera prej tyre.

Deputetët, të ardhura të deklaruara sipas burimit të krijimit Viti 2016 Renditje

Open Data Albania ka renditur Deputetët e Kuvendit sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2016. Deputetët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Deputetët duhet të dorëzojë në fillim viti një Deklaratë ku bëhen të ditura të ardhura, shtesa apo pakësim të pasurisë për dymbëdhjetë muaj të vitit të fundit.

Të dënuar me burgim të përjetshëm dhe sipas ashpërsisë së dënimit Janar 2013 - Janar 2017

Open Data Albania numrin të të dënuarve në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, sipas  masave të dënimit, në Republikën e Shqipërisë, gjatë periudhës kohore Janar 2013- Janar 2017.  Analiza është realizuar për të dënuar në katër kategori dënimesh, të dënuar me dënim të përjetshëm; me dënim nga 20 deri në 35 vite heqje lirie; me dënim nga 15 deri në 20 vite dhe të dënuarit më pak se 15 vite.

Të dënuar që vuajnë dënimet në institucion, dhe të paraburgosur nën masa sigurimit Janar 2013-Janar 2017

Open Data Albania po hulumton mbi numrit të të dënuarve me burgim në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale IEVP, dhe të  paraburgosurve që janë nën masa sigurie në Institucionet e Paraburgimit, në Republikën e Shqipërisë.