Last update: Sunday, March 29, 2020
PRASLIN INVESTMENT
Unique Identification Number (NIPT): K52113007F
Legal Form : Limited-Liability Company
Seat(legal entity) : Tiranė
Year of foundation: 2001
Legal Form changed year:-
Basic Capital (Albanian Lek): 102,529,000.00
Shares number: 100
Object of activity:
Address: TIRANE NIKOLLA TUPE PLL 5/9
Shareholders/Partners/Temporary union for concession:
Shareholders/Partners Participation rate
Roland Ziu 100
Economic sector: Public constructions; works of art; bridges, highways etc.
Concessionaire cost (Albanian Lek) (2013):
Concessionaire Agreement duration (years):
Ratifications of Concessionaire Agreement:
Awarded Value:
Investment Value:
Announcement Date: -
Held Date:
Winner Announcement Date:
Appeals:
Contracted Value: -
Contract Date: -
Cancellation Reason: -
Administrators: Roland Ziu, Elton Bojaxhi
Supervisory Board Number:
Changes during years:
Date Change made
21.03.2016 Nė datėn 21.03.2016 ndryshon objekti i aktivitetit: Nga "Tregti me pakice konfeksionesh,prodhim i tyre.Investime me karakter social,kulturor,sportiv.Investime ne fushen e turizmit dhe hotelerise.Investime ne fushen e ndertimeve ne pergjithesi.Te marre direkt ose indirekt interesa ne shoqeri,firma,agjensi dhe ndermarrje te tjera te cilat mund e kene edhe qellime te tjera aktiviteti.Te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se luajteshme e te paluajteshme si edhe cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj", nė objektin e ri: "Aktivitet ne fushen e ndertimeve civile, objekte sherbimi dhe banimi; rruge; ura; porte; trase hekurudhore; terminale; hidrocentrale; veprave bonifikuese; parkimeve nentokesore dhe cdo ndertim tjeter; punime ndertimore ne nentoke dhe ne lartesi Rikonstruksion i ndertive civile dhe restaurime te objekteve historike, fetare dhe objekteve te tjera. Studim, projektim i ndertimeve te ndertesave publike, rrugeve, urave, tuneleve, traseve hekurudhore, veprave bonifikuese, centrale, objekte turistike, terminale, parkime nentokesore, industriale, objekte te kulteve, realizim te studimeve urbane, restaurime, prodhim te materialeve te ndertimit Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshmesi blerje, shitje, marrje me qira, menaxhimiii e p isurive te paluajtshme. Aktivitet ne menaxhimin e qendrave te biznesit; qendrave tregtare; terminaleve; porteve; aeroporteve; dhe sherbimeve te ngjashme. Aktivitet ne fushen e financimit, investimit dhe menaxhimit te projekteve koncesionare; partneritet publik privat; partneritetit duke krijuar shoqeri te thjeshta; parteritet me shoqeri shqiptare dhe/ose te huaja. Prodhim dhe Tregtim materiale ndertimi, inerte, rere, mermer, etj. Prodhim dhe tregtim makineri e pjese kembimi per llojet c ndrvshme te makinerive. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre Ndertim dhe menaxhim i objekteve turistike. Zhvillimin e veprimtarise minerare me punime siperfaqesore dhe nentokesore. Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri , mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, linja te ftohjes dhe te ngrohjes (kondicionimit) Ndertimin, instalimin, mirembajtjen, importimin, shitjen, dhenien me qera dhe menaxhimin e reklamave te te gjitha tipeve Outdoor dhe Indoor dhe aktiviteteve te ngjashme. Shoqeria mund te kryeje 9do aktivitet tjeter plotesues dhe ndihmes qe ka si qellim ofrimin e cdo sherbimi tjeter dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter, ne rast se rezultojne te dobishme dhe/ose te nevojshme per permbushjen e objektit kryesor.Shoqeria mund te angazhohet gjithashtu ne ēfaredo lloj aktiviteti tjeter qe nuk ndalohet me ligj. "
21.03.2016 Ėshtė rritur Kontributi nė kapitalin e shoqėrisė nė datėn 21.03.2016. Kapitali themeltar ka shkuar nga 100 000 leke ne 102 529 000 lekė
21.03.2016 Nė datėn 21.03.2016 ndryshon emri tregetar I shoqerise. Emri i ri tregtar u vendos PRASLIN INVESTMENT nga PRASLING - INVESMENT AL
Website:
Ownership type:
Financial Statement :
Accounting Expert:
Accounting Expert Assignment start date Assignment end date
PRASLIN INVESTMENT
PRASLIN INVESTMENT
Treasury transactions were not found for this company!